•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses the capabilities of multimedia technologies and multimedia tools in the training of future engineers in the technical areas of higher education. The classification of multimedia programs based on information and communication technologies is presented.

First Page

478

Last Page

487

References

1. Averyanov, L. Ya. Sovremenne problem Internet – obucheniya // Informatika i obrazovanie. – 2003. – № 5. – S.70 2. Andreev, A. A. Primenenie seti Internet v uchebnom protsesse // Informatika i obrazovanie. – 2005 .– №9. – S. 2–7. 3. Balastov, A. V. Prakticheskoe primenenie informatsionnx texnologiy pri obuchenii vzroslx professionalno orientirovannomu inoyazchnomu obsheniyu v usloviyax neyazkovogo vuza // Vestn.Tom.gos.ped.un-ta.–2012.– №4.–S.167–170. 4. Dorjiev, TS. TS. Razrabotka i metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu avtomatizirovannoy obuchayushey sistem po nachertatelnoy geometrii v uchebnom protsesse. Uchebnoe posobie. – Ulan-Ude : Izd-vo VSGTU, 2004. – 72 s. 5. Yelistratova, N. N. Elektronny uchebnik kak didakticheskoe sredstvo v pedagogike vsshey shkol [Elektronny resurs] // Sovremenne nauchne issledovaniya i innovatsii. – 2012. – № 1. – Rejim dostupa:http://web.snauka.ru/issues/2012/01/6523.html.6. Menshikova, A. A. Instrumentalne sredstva modelirovaniya uchebnx multimedia kompleksov : dis. … kand. tex. nauk. – Samara, 2004. – 167s. 7. Muxlaev, V. A. Ispolzovanie informatsionnx texnologiy v razvitii poznavatelnoy aktivnosti uchashixsya // Obrazovanie i samorazvitie. – 2012. – T. 1, № 29. – S. 50 – 55. 8. Nimatulaev, M. M. Podgotovka uchiteley informatiki v pedvuze k ispolzovaniyu Web-texnologiy v professionalnoy deyatelnosti : dis. … kand.ped. nauk:. – M., 2002. – 182 s. 9. Novikov, S. P. Primenenie novx informatsionnx texnologiy v obrazovatelnom protsesse// Pedagogika. – 2003. – № 9. – S. 32–38.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.