•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article discusses the importance of language learning from a field perspective, the systematization of language units in the semantic fields of Uzbek linguistics, and the generalization of deixis in a functional-semantic field. The relation to the structure of the functionalsemantic field of deixis and microfields in it are allocated.

First Page

404

Last Page

409

References

1. Badxen M.V. Pole prostranstvennoy lokalizovannosti v sovremennom angliyskom yazke: dis... kand. filol. nauk. L., 1981. 190 s. 2. Byuler K. Teoriya yazka. Reprezentativnaya funktsiya yazka. M.: Progress, 2000. - S.76. 3. Iskandarova Sh. O'zbek tili leksikasini mazmuniy maydon sifatida o'rganish(shaxs mikromaydoni): Filol.f.d-ri...dis.avtoref. –T.,1999 4. Kravtsova Ye.I. Funktsionalno-semanticheskie polya deyksisa kak sredstvo organizatsii diskursa personaja: na materiale dramaticheskix proizvedeniy M. I. TSvetaevoy "Priklyuchenie" i "Ariadna": dis… kand. filol. nauk. Barnaul, 2002. 215 s. 5. Lutfullaeva D. Tilshunoslikda “assotsiativ maydon” tushunchasi. O'zbekiston: til va madaniyat. O'zbek tili ta'limi // Ilmiy maqolalar to'plami.-Toshkent, ToshDO'TAU, 2017. -B. 105-110. 6. Lutfullaeva D., Davlatova R., Tojiboev B.O'zbek tilining assotsiativ lug'ati. - Toshkent, 2019. 380 b. 7. Mengliev B.Lisoniy tizim yaxlitligi va unda sathlararo munosabatlar. Filol.f.d-ri.diss.avtoref. –Toshkent, 2002.-B.12.8. Mirzaqulov T. O'zbek tili morfem paradigmatikasi va sintagmatikasi masalalari: Filol.f.d-ri...dis.avtoref. –T.,1994. 9. Nabieva D.O'zbek tilining turli sathlarida umumiylik-xususiylik dialektikasining namoyon bo'lishi. –Toshkent: Sharq, 2005.-B.22. 10. Safarov Sh. Pragmalingvistika. - Toshkent: O'zbekiston Milliy Entsik- lopediyasi, 2008. - B. 178. 11. Sobirov A. O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadqiq etish. –Toshkent: “Ma'naviyat”, 2004. -B.98. 12. Solntsev V. M. Yazk kak sistemno-strukturnoe obrazovanie / V. M. Solntsev. – 2- e izd., dop. – M. : Nauka, 1977. – 214-217 s. 13. Starikova H.A. Funktsionalno-semanticheskoe pole temporalnosti v sovremennom angliyskom yazke: dis...kand. filol. nauk. Rostov-na-Donu, 1992. 209 s. 14. Chernikova Yu.N. Funktsionalno-semanticheskoe pole opredelennosti- neopredelennosti v sovremennom angliyskom yazke: dis… kand. filol. nauk. Rostov- naDonu, 1993. 230 s. 15. sherbakov K.Yu. Pragmatika deykticheskix poley s raznoplanovoy strukturoy

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.