•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Analysis of German and Uzbek phraseological units with the name of animals is realized in this article. The consideration of zoological phraseological units in the context of culture allows to explain the specific character of their functioning. Zoomorphistic figures, which were served as the base of creating of phraseological units, are shown in the article as the total characteristics, which the language consciousness allots the animals.

First Page

328

Last Page

332

References

1. Binovich L. E., Grishin N. N. Nemetsko-russkiy frazeologicheskiy slovar. – M.: Izdatelstvo «Russkiy yazk», 1975 2. Jelvik V.I. Chelovek i sobaka (vospriyatie sobaki v raznx etnokulturnx traditsiyax) // Sovetskaya etnografiya, 1984, № 3. - S. 135-143. 3. Kunin A. V. Puti obrazovaniya frazeologicheskix edinits // Inostranne yazki v shkole. – 1971. - № 1. – s. 15 - 18 4. Litvin F. A. Mnogoznachnost slova v yazke i rechi. – M., 1984. – 180 s. 5. Makovskiy M.M. Yazk - mif - kultura. Simvol jizni i jizn simvolov // Vopros yazkoznaniya, 1997, № 1. - S. 73-95. 6. Maltseva D.G. Stranovedenie cherez frazeologizm. - M., 1991. 7. Maslova V. A. Vvedenie v lingvokulturologiyu. - M, 1997. – 165 s. 8. Russko-nemetskiy slovar krlatx slov / pod redaktsiey Yu. Afonkina. – M.: Izdatelstvo «Russkiy yazk», 1991 9. Ubaydullaev Sh.N.«Obuchenie mejkulturnoy kommunikatsii uchashixsya professionalnx kolledjey (na materiale nemetskogo yazka). Diss kand. ped. nauk. –T., 2009. 10. Chepkova T.P. Frazeologizm, vosxodyashie k obrazam jivotnogo mira // Russkiy yazk v shkole, 1990, № 6. - S. 56-59. 11. Sternkopf J. Tierbezeichnungen in phraseologischen Einheiten // Muttersprache, 103. - 1993. - S. 324-331.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.