•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article saus relashionships of Uzbekiston loith countries Central Azia about science and its development and also given solutions to problenis.

First Page

254

Last Page

260

References

1.Karimov I.A. O'zbekiston dunj xaritasidan fziga munosib joy oldi. // O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –Toshkent: O'zbekiston, 2011. –B. 416-417. 2.Karimov I. A. O'zbekiston XXI asr bfsag'asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqijt kafolatlari. // Xavfsizlik va barqaror taraqqijt yflida. 6-jild. –Toshkent: O'zbekiston, 1997. – B. 12. 3.Taraqqijt va tsamkorlik yfllarida.O'zbekistonning tashqi sijsati va diplomatiyasi.Tfplam.-T.:"O'zbekiston" 1993.-B.58. 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirzijevning Oliy majlisga murojaatnomasi. «Qishloq tsajti» gazetasi. № 153154(8861)son. 23 dekabr, 2017.–B.5. 5.Markaziy Osij davlatlari Tashqi ishlar vazirlari qfshma bajnot qabul qilishdi https://kun.uz/82820634 6. G'afurov S.M. Xavfsizlik strategiyasi: Markaziy Osij va Fors kfrfazi davlatlari amalijti: Monografiya. – T.: Alisher Navoiy nomli O'zbekiston milliy kutubxonasining nashrijti, 2007. – B. 147. 7.Ta'lim tsaqida davlat namunasidagi tsujjatlarni fzaro tan olish tfg'risida. http://lex.uz/docs/8.Ntervyu veka! Shavkat Mirzijev dal intervyu. Zayavleniya Prezidenta vas zaintriguyut... // http://upl.uz/index.php?newsid=2106. – 2017. – 21 marta. 9. Mirzijev, Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.- Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2016. B-13.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.