•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article discusses the institutional aspects of existing problems in the organization of the process of selling fruit and vegetable products grown in the agricultural sector of the Republic, and ways to solve them. It also covers the organization and development of clusters in the fruit and vegetable industry.

First Page

238

Last Page

242

References

1. ‚Bog'dorshilik va issiqxona xfjaliklarini tsamda meva-sabzavot klasterlarini qfshimsha moliyaviy qfllab-quvvatlash shora-tadbirlari tfg'risida‛ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Matskamasining Qarori, 2020 yil 19 fevral. 2. «Qishloq xfjaligi matssulotlarini shuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bfyisha qfshimsha shora-tadbirlar tfg'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 iyuldagi PQ-4406-son Qarori 3. «Meva-sabzavotshilik va uzumshilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sotsada qfshilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qfshimsha shora-tadbirlar tfg'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 dekabrdagi PQ-4549-son Qarori 4. «O'zbekiston Respublikasida investichiya mutsitini tubdan yaxshilash shora-tadbirlari tfg'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi PF–5495-son Farmoni. 5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirzijevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, //Xalq sfzi,24.01.2020 yil. 6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi ‚Uzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bfyisha tsarakatlar strategiyasi tfg'risida‛ gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari tfplami, 2017 y., 6-son, 7. K.Sirojiddinov ‚Qishloq xfjaligi matssulotlari marketingi‛ O'quv qfllanma. Namangan 2019 yil. 8. O'zbekiston iqtisodijtni liberallashtirish va modernizachiyalash yflida. Ekspress-prospekt. (Bekmurodov A.Sh., Berkinov B.B., Usmonov B.B., TSamidov O.M., G afurov U.V. va Ne'matov I.U.) T.: Iqtisodijt, 2009. - 5 6. (elektron versiyasi bilan) Internet saytlari 1. dl.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika kfmitasining rasmiy sayti 2. dl.agro.uz

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.