•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Various ponds In districts Karshi and Kasan in region of Kashkadarya are studied in the article. According to the results of research many kinds of microalgaes as Spirogyra sp., Chlorella sp., Scenedesmus sp., Ankistrodesmus sp., Chlorococcum sp., Botrуococcus sp., Navicula sp. ва Synedra sp.is found to be faced

First Page

214

Last Page

220

References

1. Alimjanova X.A. Algoflora kanala Bozsu i ego sanitarnoe sostoyanie: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. – Tashkent, 1991. – S.23. 2. Alimjanova X.A. Zakonomernosti raspredelenie vodorosley vodoemov reki Shirshik i ix znashenie v opredelenii ekologo-sanitarnogo sostoyaniya vodoemov: Avtoref. dis. … dokt. biol. nauk. – Tashkent. 2005. – S. 49. 3. Bfriev S.B. Mikroskopik suvftlari biologiyasi, ularni kfpaytirish va xalq xfjaligida qfllash // Mikroskopik suvftlarni va yuksak suv fsimliklarini kfpaytirish, ularni xalq xfjaligida qfllash. Respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallari. – Buxoro, 2018 – B 47-49.. 5. Gollerbax M.M., Kossinskaya Ye.K., Polyanskiy V.I. Opredelitel presnovodnx vodorosley SSSR // Vp. 2. Sinezelene vodorosli. – M.: Sovetskaya nauka, 1953. – 326 c. 6. Gollerbax M.M., Polyanskiy V.I. Opredelitel presnovodnx vodorosley SSSR. Vp. 1. Obshaya shast. Presnovodnx vodorosli i ix izushenie. – M.: Sovetskaya nauka, 1951. – S.350. 7. Muzafarov A.M. Flora vodorosley vodoemov Sredney Azii. – Tashkent: Nauka, 1965. – S.580. 8. Musaev K.Yu. Vodorosli nekotorx kulturnx poley Tashkentskoy oblasti i ix orositelnx sistem: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. – L., 1954. - S. 12-14. 9. Xfjjiev S. O. Chianidli va rodanidli oqova suvlarni yuksak suv fsimliklari jrdamida tozalash biotexnologiyasi.: Avtoref. dis. … b.f.n. – Toshkent, 2010. – 25 b. 10. Ergashev A.E. Osobennosti razvitiya i znashenie flor vodorosley iskusstvennx vodoemov Sredney Azii. Avtoref. dis. … dokt. biol. nauk. – Tashkent, 1981. – S.45. 12. Shakirov Z.S., Kadrova G.X., Safarov I.V. Chlorococcum va Scenedesmus avlodi mikrosuvshtlarining jg' tsosil qilishiga tsaroratning ta'siri // O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi. – Toshkent, 2016. – № 4(66) – B. 102-105. 13. Shakirov Z.S., Safarov I.V. Chlorella, Chlorococcum va Scenedesmus avlodi mikrosuvftlarining morfologik-fiziologik tuzilishi tsamda ayrim xususiyatlari // QarDu xabarlari. – Qarshi, 2018– № 4(66) – B. 102-105.14. Shoyakubov R.Sh. Dopolnenie k flore xarovx vodorosley Samarkandskoy oblasti // Vodorosli i grib sredney Azii. – Tashkent, Fan. 1980. – S. 136-136 15. Choglin L.N., Pronina N.A. Biotexnologiya mirovodrosley. Moskva naushnqy mir.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.