•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Common carp ovulated eggs size was determined in conditions of artificial reproduction in Tashkent region (May, 2019). Females with body length without tail 56-76 cm, total weight 2100 – 6900 g had real fecundity 81-764 (mean 420,5) thousand eggs. Individual minimal eggs size varied 1,1-1,37(1,23) mm, maximal 1,41-1,69 (1,28), average 1,39-1,50 (1,42) mm; variation coefficient was 3.5%. There was no significant correlation of egg size with fish lengths (rld= 0,33) and real fecundity (rрп-d= 0,08).

First Page

210

Last Page

214

References

1. Meyen V.A. O prichinax kolebaniya razmerov ikrinok kostistx rb.- Doklad AN SSSR, 1940, t. 28, № 1. – s. 654 – 656. 2. Morozov A.V. O rasxojdenii v roste molodi rb i prichinax etogo rasxojdeniya. – Zoologicheskiy jurnal, 1951, tom 30, vp. 5. – s. 457 – 465. 3. Turdakov F.A. Vosproizvodstvo i otbor. Frunze, Ilim, 1969. – 237 s. 4. Slutskiy Ye.S. Izmenchivost razmera ovulirovavshix ikrinok rb. – V kn.: Sbornik nauchnx trudov Gosudarstvennogo nauchno-issledovatelskogo instituta ozernogo i rechnogo rbnogo xozyaystva (GosNIORX), 1980, vp. 149. – s. 66-90. 5. Shikidze A.L. Raznokachestvennost razvitiya karpa pri razvedenii v prudovx usloviyax Uzbekistana. Avtoreferat dissertatsii … kand. Biol. Nauk. Tashkent, Izdatelstvo TashGU, 22 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.