•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

this article presents 11 species of terrestrial mollusks that are involved in the spread of helminthiasis to varying degrees in the desert region of the Ferghana valley, with different densities in their populations, as well as data on types of terrestrial mollusks with high, medium and low densities in the population.

First Page

206

Last Page

210

References

1. Daminova D.R., Pazlov A.P. Raspredelenie nazemnx mollyuskov po rastitelnm tipam severnogo sklona Turkestanskogo xrebta. // Uzb. biol.jurn. - 1999. - №6. – S. 78 – 81. 2. Izzatullaev Z. Osobennosti rasprostraneniya nazemnx mollyuskov Gissarskogo xrebta i sopredelnx rayonov Tadjikistana // Zool. sb. - Dushanbe, 1975 a. - 212s. 3. Kulmamatov E.N. Osobennosti biologii nematod roda Protostrongylus Kamensky, 1905, parazitiruyushix v lyogkix u melkogo rogatogo skota v Uzbekistane: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. - Moskva, 1979. -21 s. 4. Kuchbaev A.E, Bastarbekova G.M, Azimov D.A. Aspekt adaptatsii protostrongilid// «Biologiya va ekologiyaning xozirgi zamon muammolari» xalkaro ilmiy konferentsiya. - Samarkand. 1999, - S.46-47. 5. Kuchboev A.E, Azimov D.A, Axmerov R.N, Pozilov A. Ekologiya nazemnx mollyuskov Xeropicta candasharica//. Tashkent. Uzbekskiy biologicheskiy jurnal 2000, № 4, S. 61-65. 6. Kuchboev A.E., Azimov D.A., Golovanov V.I., Akramova F.D.,Tuxtaev K.R. Strukturne izmeneniya v tkanyax promejutochnogo i definitivnogo xozyaev pri zarajenii protostrongilidami // Vestnik zoologii. - Kiev, 2007a. - № 41 (3). – S. 251- 256. 7. Muratov I.V. Nazemne mollyuski Kopetdaga (fauna, ekologiya, zoogeografiya, sistematika): Avtoref. dis…. kand.biol.nauk. - M. 1992.–16 s. 8. Pazilov A, Kuchboev A., O'zbekistonda uy va yovvoyi hayvonlar gelmintlarining oraliq xo'jayini - quruqlik mollyuskalar (aniqlagich – atlas). Guliston 2017. 10-12 b. 9. Pazilov A. Raspredelenie nazemnx mollyuskov po vertikalnm poyasam i biotopam Alayskogo xrebta // Sb.nauch.tr. GGU. Seriya Obshaya biologiya. Vp. 1. - Gulistan, 1993 b. S. 126 – 131. 10. Pazilov A. Nazemne mollyuski Ferganskoy dolin i okrujayushix eyo gornx xrebtov: Avtoref. dis.… kand. biol.nauk. - M.,1992. - 21 s. 11. Pazilov A., Azimov D.A. Nazemne mollyuski (Gastropoda, Pulmonata) O'zbekistana i sopredelnx territoriy. - Tashkent: Fan, 2003. - 315 s. 12. Pazlov A.P., Davronov O., Azimov D.A. Metod issledovaniya nazemnx mollyuskov promejutochnx xozyaev gelmintov // Uzb.biol.jurn. -Tashkent, 1998b. №3. -S.38-42.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.