•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In article examines the analysis of cenopopulation and the elemental composition of medicinal Capparis spinosa, common on light serozems formed on alluvial-proluvial stony-pebble rocks of the south of the Ferghana Valley. It was determined that the immature stage of plants in Arsif adyrs dominates in cenopopulation, and it was also proved that the potassium content in the genetic organs of Capparis spinosa L. is high.

First Page

184

Last Page

191

References

1. Belolipov I. V. Opt introduktsii travyanistx rasteniy prirodnoy flor Sredney Azii (Ekologo-introduktsionny analiz): Avtoref. diss. dokt. biol. nauk. M.: 1983. – 48 s. 2. Murdaxaev Yu. M. Introduktsiya lekarstvennx rasteniy v Uzbekistane. Avtoref. dis. dokt. biol. nauk. T.: Institut Botaniki. AN RUz. 1992. –42 s. 3. Tuxtaev B.Ye. Bioekologicheskie osnov ispolzovaniya solodki pri okulturivanii zasolennx zemel: Avtoref. dis. kand. biol. nauk. T.:. 1991. – 22 s. 4. Anwar F. at el. Capparis spinosa L.: A Plant with High Potential for Development of Functional Foods and Nutraceuticals/ Pharmaceuticals // International Journal of Pharmacolog. Volume 12 (3): 2016. Rr. 201-219. 5. Jiang, H.E., Li X., Ferguson D.K., at el, 2007. The discovery of Capparis spinosa L. (Capparidaceae) in the Yanghai Tombs (2800 years B.P.), NW China and its medicinal implications. J. Ethnopharmacol., 113: rr: 409-420. 6. Chedraoui S., Abi-Rizk A. at el. Capparis spinosa L. in A Systematic Review: A Xerophilous Species of Multi Values and Promising Potentialities for Agrosystems under the Threat of Global Warming // Frontiers in Plant Science. October 2017, volume 8, article 1845. 7. Badr S.A et al., Influence of Caper (Capparis spinosa L) Seeds Powder Addition as Source of Bioactive Phytochemicals on Quality Attributes and Shelf Life Extension of Beef Burger Patties.// Middle East Journal of Agriculture Research. 2017. Pp: 1243-1258. 8. Zokirov K.Z., Xudoyberganov R. Kapers i perspektiv ego ispolzovaniya. T.: Fan, 1972. 120 s. 9. Eshonkulova N.T. Termokserofit Capparis spinosa L. o'simligi yordamida dasht va cho'l zonalarini o'zlashtirish va biotexnologik mahsulotlar olish biotexnologiyasi. Bio.fan. bo'yicha fal.dok. ilmiy darajasini olish uchun yozgan disser. avtoref. T., 2018. 18-25 b. 10. Smirnova O.V., Zaugolnova L.B., Yermakova I.M. i dr. TSenopopulyatsiya rasteniy. M.: Nauka, 1976. 217 s. 11. Rabotnov T.N. Jiznenny tsikl mnogoletnix travyanistx rasteniy v lugovx tsenozax // Tr. Bot.in.-ta. AN. Ser.3. L.: 1950. vp. 6. – S. 7-204. 12. Krasilnikov P. K. Metodika polevogo izucheniya podzemnx chastey rasteniy. L.: Nauka, 1983. – S. 116-119. 13. Serebryakov I.G. Morfologiya vegetativnx organov vsshix rasteniy. M.: Nauka. 1952. 390 s. 14. Beydeman I. N. Metodika izucheniya fenologii rasteniy i rastitelnx soobshestv. Novosibirsk: Nauka, 1974. 154 s. 15. Ponomaryov A.N. Izuchenie tsveteniya i opleniya rasteniy. // Polevaya geobotanika. T.2. M.-L.: Izd. AN SSSR, 1960. – S. 9-19. 16. Yuldashev G‘., Isag‘aliyev M. Tuproq biogeokimyosi. T., 259 b. 17. Hansen J.M., 1991. The Palaeoethno Botany of Franchthi Cave. Vol. 119, Indiana University Press, Bloomington, pp: 38-39. 18. Gammerman A.F., Kadaev G.N., Yatsenko-Xmelevskiy A. A. Lekarstvenne Rasteniya. M.: “Vsshaya shkola” 1990. 305 s. 19. Skalny A. V. Ximicheskie element v fiziologii i ekologii cheloveka. M.: Izdatelskiy dom «ONIKS 21 vek»:

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.