•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article sets out the requirements and requirements for mineral fertilizers when growing tomatoes of varieties TMK 22, Surkhan 142, Doni 2000 and Independence 10 in Surkhandarya region. It is proved that in this oasis there are favorable conditions for TMK 22 variety.

First Page

170

Last Page

175

References

1. Bo'riev H.Ch., Zuev V.I., Qodirxo'jaev O.Q., Muxamedov M.M. Ochiq joyda sabzavot ekinlari etishtirishning progressiv texnologiyalari. T., “O'zMYeDIN” 2002. 2. Ostonaqulov T.E. Sabzavot ekinlari etishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. T., 2001, 160 bet. 3. Zokirov X.X., Normuratov O.U. Pomidordan ekologik toza mahsulot etishtirishda moldsitim va ekositim biopreparatlarining samaradorligi // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva -2018 yil №1, 47-51 betlar. 4. Musaev O., Ibodullaeva D., Altibaeva D. Pomidordan ekologik toza mahsulotlar etishtirishda mineral o'g'itlarning nisbati // “Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi sohasiga zamonaviy resurstejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiya ma'ruzalari to'plami. I-jild. 2018 yil 285-288 betlar. 5. Normuratov O.U. Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitida pomidorning “Zakovat” navini etishtirish agrotexnikasi // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva -2018 yil №4, 57-59 betlar.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.