•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, the species composition of phytoplankton and zooplankton, which are the natural sources of food for four species of fish of the carp family, such as common carp, grass carp, white carp and Prussian carp, living in closed reservoirs of the Samarkand region, is studied.

First Page

154

Last Page

158

References

1. Holynska M., Mirabdullaev I., Ueda H, Reid W.J. Genera Mesocyclops and Thermocyclops. Copepoda: Cyclopoida.// Backhuys Publ.; Leiden. 2003. – 318 p. 2. Streble H., Krauter, D. Microflora und Mikrofauna des Subwassers. Das Leben im Wassertropfen, Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgard, 1988. – 399 r. 3. Alekseev V.R. Opredelitel presnovodnx bespozvonochnx Rossii i sopredelnx territoriy (rakoobrazne). – Sankt-Peterburg, 1995. T. 2. – 628 s. 4. Kursanov L.I., Zabelina M.M., Meyer K.I., Roll Ya.V., Peshinskaya N.I. Opredelitel nizshix rasteniy. Vodorosli. – M., Izd-vo «Sovetskaya nauka», 1977. T.1, T.2. 5. Kutikova L.A. Kolovratki Rotatoria faun SSSR. – M.-L.; Nauka, 1970. – 744 s. 6. Metodicheskoe posobie po izucheniyu pitaniya i pishevx otnosheniy rb v estestvennx usloviyax. - Moskva: Nauka, 1974. - 254 s. 7. Muzafarov A.M., Ergashev A.E., Xalilov. S. Opredelitel sine-zelenx vodorosley Sredney Azii. – Tashkent: Izd-vo «Fan», 1988. Tom II. –893 c.8. Mustafaeva Z.A., Mirzaev U.T., Xolmuradova T.N. Sovremennoe sostoyanie vodnx biotsenozov vodoemov basseyna reki zarafshan. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. T. 11. № 1. S. 15-21. 9. Rukovodstvo po izucheniyu pitaniya rb v estestvennx usloviyax [Otv. red. akad. Ye. N. Pavlovskiy]; Akad. nauk SSSR. Otdelenie biol. nauk. Ixtiol. komis. In-t morfologii jivotnx im. A. N. Severtsova. Vsesoyuz. nauch.-issled. in-t morskogo rbnogo xozyaystva i okeanografii. - Moskva: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1961. - 263 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.