•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article provides information on the fact that tomato and cucumber plants are infected with root nematodes, which are the main crops in the greenhouse conditions of adyr zones of Fergana. The degree of damage of the tomato root nematodes is 20-60%, the root system is 3-4 points, the cucumber seedlings are 30-45%, and the root system is 3-4 points.

First Page

148

Last Page

154

References

1. Butova K.B., Pridannikova M.V. Fitoparaziticheskaya gallovaya nematoda Meloidogyne hapla v Rossii. // 10-mejd. narod. nematologicheskiy simpozium. – Golitsno: Bolshie Vyazyom, 2013. – S. 16-17. 2. Vasyukova N.I., Zinoveva S.V., Udalova J.V., Gerasimova N.G., Ozeretskovskaya O.L., Sonin M.D. Jasmonovaya kislota i ustoychivost tomatov k gallovoy nematode // Doklad akademii nauk. – Federalnoe gosudarstvennoe unitarnoe predpriyatie Akademicheskiy nauchno-izdatelskiy, proizvodstvenno-poligraficheskiy i knigorasprostranitelskiy tsentr Nauka, 2009. – T. 428. – №. 3. – S. 420-422. 3. Kiryanova Ye.S., Krall E.L. Paraziticheskie nematod rasteniy i mer borb s nimi. V 2-x t. – Leningrad: Nauka, 1969. T. 1. – 441 s. 4. Mavlyanov O.M. Gallove nematod – opasne parazit rasteniy. – Tashkent: Mexnat, 1987. – 92 s. 5. Metlitskiy O.Z., Guskova L.A. Metod izucheniya vredonosnosti nematod v polevx usloviyax // Material simpoziuma «Printsip i metod vzaimootnosheniy mejdu paraziticheskimi nematodami i rasteniyami». - Tartu, 1979. - S. 61-70. 6. Narbaev Z.N. Fitonematod semeystva Heteroderidae i Meloidogynidae Sredney Azii i TSentra ix proisxojdeniya.: Avtoref. disc. … dokt. biol. nauk. – Tashkent, 1988. – 46 s. 7. Paramonov A.A. Osnov fitogelmintologii. V 3-x t. – Moskva: Nauka, 1964. T.2. – 446 s. 8. Cadkin A.V. Selektsiya nematodoustoychivx sortov tomata. – Kishinev: Shtiintsa, 1990. – 128 s. 9. Xurramov Sh.X. Nematod subtropicheskix plodovx kultur Sredney Azii i mer borb s nimi. – Tashkent: Fan, 2003. – 335 s. 10. Moens M., Perry R., Starr J. Meloidogyne species a diverse group of novel and important plant parasites // Root-knot nematodes. Wallingford: Cabi, 2009. – P. 1-13. 11. Taylor A.L., Sasser J.N. Bilogy, identification and control of root-knot nematodes (Meloidogyne species) // North Carolina State University Graphics. – 1978. – P. 111. 12. Siddiqui I.A., Shaukat S.S. In tomato against Meloidogyne javanica. // Journal of Phytopathology. – 2002. – V. 150. № 10. – P. 569-575.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.