•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents the results of the action of ultraviolet rays and low-frequency electromagnetic radiation on seed germination, growth, development and yield of three soybean varieties. The combined effect of the studied factors on the seeds led to an increase in seed germination, which depended on the shelf life of the seeds. The reduction of the growing season by 3-7 days of the studied soybean varieties is shown. An increase in the productivity of soybean plants was revealed depending on the methods of pre-sowing seed treatment.

First Page

139

Last Page

148

References

1. Annamuradova D.R. Bioekologicheskie i morfofiziologicheskie osobennosti perspektivnx sortov soi v usloviyax Xorezmskoy oblasti. Avtoref... dis. kand.biol.nauk. – Tashkent, 2010. – 22 s. 2. Singx G. Soya: biologiya, proizvodstvo, ispolzovanie. – Kiev, 2014 – 656s. 3. Wang W., Vinocur B., Altman A.P. Plant response to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance // Plant Science.– 2013. – №1. – P. 1-14. 4. Tixonchuk P.V. Ekologicheskie osnov mobilizatsii geneticheskix resursov soi. – Blagoveshensk, 2004. – 177 s. 5. Metodika gosudarstvennogo sortoisptaniya selskoxozyaystvennx kultur. – M., 1979 – 243 s. 6. Dospexov B.A. Metodika polevogo opta. – M., 1985. – 351 s. 7. Muxammadiev A., Avtonomov V.A., Aripov A.O., Safarov K.S., Sanamyan M.F., Shadmanov R.K., Egamberdiev R.R., Aytjanov B.U. Vliyanie elektroobrabotki na rost, razvitie i produktivnost xlopchatnika. – Tashkent: ITA Press, 2016. – 287 s. 8. Novitskiy Yu.N. Yavlyaetsya li izmenenie slabogo magnitnogo polya znachashim ekologicheskim faktorom dlya rasteniy // Sovremennaya fiziologiya rasteniy: ot molekul do ekosistem. – Sktvkar, 2007.ch.2. –S.296-297. 9. Savelev V.A. Sposob i ustroystva dlya povsheniya kachestva posevnogo materiala i metod ego otsenki // Avtoref. diss. d.s/x.n Kurgan, 1999. – S. 31

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.