•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The molecular structure of metal phthalocyanines, the reaction of the formation of copper phthalocyanines, and IR spectral analysis were studied.

First Page

125

Last Page

128

References

1. Shaposhnikov G.P., Kulinich V.P., Mayzlish V.Ye. Modifitsirovanne fta- lotsianin i ix strukturne analogi / pod red. O.I. Koyfmana. 2012. 2. Zuev K. V., Smrchek V. A., Fedoseeva M. S., Koldaeva T. Yu., Perevalov V.P. Vliyanie ximicheskoy modifikatsii poverxnosti ftalotsianinovogo pigmenta na ego svoystva // Ximicheskaya promshlennost segodnya. 2015. 3. Klassicheskiy sintez: F. X. Mozer, A. L. Tomas, Soedineniya ftalotsianinov, Reynxold, Nyu-York, 1963. 4. Fayziev.J.B, Djalilov.A.T, Tillaev. A.T. Tarkibida metall tutgan yangi ftalotsianin pigmentini tadqiq qilish.2019. 5.Xafizov N. R., Sayfullin R. S. Kompozitsionne pokrtiya s chastitsami katalizatora // Prikladnaya elektroximiya. Kazan, 1988.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.