•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

A method is proposed for the quantitative determination of framycetin sulfate in the Framex preparation nasal spray 8000 IU / ml by spectrophotometry (SF). The developed method was validated by the following indicators: specificity, correctness, linearity, convergence and internal laboratory accuracy. It has been established that the developed methodology is valid for all characteristics and can be used for the quantitative determination of framycetin sulfate in the substances and composition of drugs.

First Page

109

Last Page

118

References

1. Federalnoe rukovodstvo dlya vrachey po ispolzovaniyu lekarstvennx sredstv (formulyarn. sist.). Vp. III. M.: GEOTAR-Media. 2002. 462 s. 2. Maychuk Yu.F. Optimizatsiya farmakoterapii vospalitelnx bolezney glaznoy poverxnosti // Rossiyskiy oftalmologicheskiy jurnal. 2008. № 3. S. 18–25. 3. Astaxova Yu.S., Riks I.A. Sovremenne metod diagnostiki i lecheniya kon'yunktivitov // SPb.: Izd–vo Sankt–Peterburgskogo meditsinskogo universiteta, 2007. 68 s. 4. Clarke`s analysis of drugs and Poisons / Edited by A. C. Moffat, M. D. Osselton and B. Widdop. – London: Pharmaceutical-Press, 2004. – 1632 p. 5. European Pharmacopoeia. 8th edition, volume 2.0. Framycetine sulfate. -Council of Europe, Strasbourg, 2014. p. 2305. 6. Rukovodstvo VOZ po trebovaniyam GMP – nadlejashey praktike organizatsii proizvodstva. Chast 2. Validatsiya., 1999 g. 7. FSP 42 Uz-26491354-2019 na preparat «Frameks» sprey nazalny 1,25 %, proizvoditel: OOO «Aseptica», g. Tashkent , 2019. 8. Klimenko, L. Yu. Analiz podxodov k opredeleniyu spetsifichnosti i selektivnosti pri provedenii validatsii analiticheskix metodik v sudebno-toksikologicheskom analize. // Ukr. med. alm. 2013. T. 16. №1. S. 47 – 49. 9. Klimenko L. Yu., Petyunin G. P., Kostina T. A. Podxod k opredeleniyu spetsifichnosti i selektivnosti pri validatsii UF-spektrofotometricheskix metodik kolichestvennogo opredeleniya v sudebno-toksikologicheskom analize // Farmatsiya Kazaxstana. 2013. №8. S. 53 – 56. 10. Klimenko L.Yu., Trut S.N., Petyunin G.P., Ivanchuk I.M. Modifikatsiya i validatsiya UF-spektrofotometricheskoy metodiki kolichestvennogo opredeleniya doksilamina v krovi: spetsifichnost // Ukr. jurn. klіn. ta laborator. meditsini. 2013. T. 8. №4. S. 191 – 199. 11. Klimenko, L. Yu. Approaches to determination of precision for UV-spectrophotometric methods of quantitative determination in forensic and toxicological analysis // Farmatsiya Kazaxstana. 2014. №3. S. 43 – 50. 12. Moffat A.C., Osselton M D., Widdop B. Clarke’s analysis of drugs and poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. //London: Pharmaceutical Press, 2011. 2609 p. 13. Leontev D.A., Grizodub A.I. Metrologicheskiy kontrol kachestva rezultatov izmereniy // Farmakom. 2007. № 2. S. 16-25. 14. Grizodub A.I. Standartizovanne protsedur validatsii metodik kontrolya kachestva lekarstvennx sredstv // Farmakom. 2006. № 1/2. S. 35-44. 16. Georgievskiy V.P. Analiticheskaya ximiya v sozdanii, standartizatsii i kontrole kachestva lekarstvennx sredstv : v 3-x t. na russkom yazke // Izd. «NTMT», 2011.t. 2. 474 s. 17. Beregovx V.V. Validatsiya analiticheskix metodik dlya proizvoditeley lekarstv: tipovoe rukovodstvo predpriyatiya po proizvodstvu lekarstvennx sredstv // M.: Litterra, 2008. 132 s. 18. Derjavna farmakopeya Ukraїni // Derjavne pіdpriєmstvo «Naukovo-ekspertniy farmakopeyniy tsentr». Xarkіv: RІRYeG, dop. 4, 2011. 540 s. 19. Yakovenko V. K. Doslіdjennya yakіsnogo skladu preparatu kompleksnoї dії «Klіmased» // Zaporojskiy meditsinskiy jurnal. - 2011. 13, № 1. S. 98-101. 20. European Pharmacopoeia. - 6 th ed. Strasbourg : Council of Europe, 2007. 3261 p. 21. Barnes J. Herbal Medicines / Barnes J., Anderson L., Phillipson D. - 3-rd ed. L-n : PhP, 2007. 710 p.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.