•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article presents the results of studies of new mineral additives on the strength properties of cements. The proposed mineral additives made it possible to obtain cements without lowering the grade.

First Page

103

Last Page

109

References

1. I.S. Kantsepolskiy, Z.P. Pulatov, I.P. Dyatlov. Gliej-portlandtsement dlya gidrotexnicheskix soorujeniy . Tashkent, 1974. – 104 s. 2. Butt Yu.M., Schev M.M., Timashev V.V. Ximicheskaya texnologiya vyajushix materialov. –M.; Vsshaya shkola, 1980. – 472 s. 3. Muxamedbaev Ag.A., Kamilov X.X., Xasanova M.K., Tulaganov A.A. Osobennosti protsessa pomola elektrotermofosfornogo shlaka i ego smesey // Ximiya i ximicheskaya texnologiya. Tashkent, 2016. -№ 1. -S.58-61 . 4. Muxamedbaev Ag.A., Tulaganov A.A. Mexanoaktivatsiya shlaka v melnitse MBL- 1 // Sbornik tezisov Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Traditsii i Innovatsii». Sankt-Peterburg, 2018. -C.143. 5. Muxamedbaev A.A., Muxamedbaev Ag.A., Yaichnikov Ya.M. Issledovanie razmalvaemosti portlandtsementa v promshlennx trubnx sharovx melnitsax // Ximiya i ximicheskaya texnologiya. 2018, № 3. -S. 32-36. 6. Xasanova M.K., Kamilov X.X., Muxamedbaev Ag.A. Osobennosti protsessa pomola granulirovannogo shlaka v sharovoy melnitse // Suxie stroitelne smesi. 2016. - № 1.- S.25-27. 7. Tulaganov A.A., Mukhamedbaev A.A., Atadjanov Sh.Y., Mukhamedbaeva M.A. Cements with reduced composition of Portland-cement clinker // European Science Review. 2019, 1-2, -p.112-114. 8. Iskandarova M.I. Puti maksimalnoy ekonomii klinkera pri proizvodstve portlandtsementov // XVII Mejdunarodnaya TSentralno-Aziatskaya Konferentsiya i Vstavka «BusinessCem Tashkent 2019». -S. 62-64. 9. Yaichnikov Ya.M., Muxamedbaev A.A., Yaichnikov A.M., Muxamedbaev Ag.A. Suxaya mineralnaya smes – sre dlya pomolnx stantsiy tsementa // Suxie stroitelne smesi. 2018, №6. -S. 24-25. 10. Muxamedbaev A.A., Yaichnikov Ya.M., Muxamedbaev Ag.A., Atadjanov Sh.Yu. Mineralnaya smes dlya proizvodstva tsementov // Arxitektura. Stroitelstvo. Dizayn. 2018. №3-4, -S. 99-101. 11. Patent № IAP 05812 UZ. Mineralnaya dobavka k tsementu / Muxamedbaev A.A., Atadjanov Sh.Yu., Muxamedbaev Ag.A., Pirimov T.J., Samadiy M.A. // Zayavl. 20.11.2015. Opubl. 30.04.2019. 12. Patent № IAP 05948 UZ. Sposob prigotovleniya dobavki k tsementu / Muxamedbaev Ag.A., Kamilov X.X., Muxamedbaev A.A., Pirimov T.J. // Zayavl. 21.12.2016. Opubl. 06.08.2019.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.