•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article focuses on the nature and effectiveness of using computer graphics in teaching engineering graphics objects. And also, the features and experience of foreign higher educational institutions in the teaching of this subject have been comprehensively studied.

First Page

445

Last Page

449

References

1.Andreev-Tverdov A. I., Borovikov I. F., Kalinin V. I., Yakovuk O. A. Formirovanie kompetenchiy, neobxodimx dlya razrabotki konstruktorskoy dokumentachii, u studentov texnisheskix universitetov // Pedagogika. Vopros teorii i praktiki. 2017. № 3 (7). S. 10-13. 2.Andryushina T.V. Opt ispolzovaniya kompyuternx texnologiy na kafedre «grafika». Innovachionne texnologii v injenernoy grafike. Problem i perspektiv. Mej. Naush-prak. Konf. 21-22 marta 2013g. 3-5 str. 3.Antonov V.F., Vigovskaya T.Yu. Informachionno-obrazovatelnaya sreda na sovremennom etape. Innovachionne texnologii v injenernoy grafike. Problem i perspektiv. Mej. Naush-prak. Konf. 21-22 marta 2013g. 5-6 str. 4.Artyushkov O.V., Kiselevskiy O.S. Obushenie studentov trjxmernomu texnisheskomu modelirovaniyu. Innovachionne texnologii v injenernoy grafike. Problem i perspektiv. Mej. Naush-prak. Konf. 21-22 marta 2013g. 6-7 str. 5.Verstakov Ye. V. Osobennosti prepodavaniya dischiplin «injenernaya i kompyuternaya grafika» v volgogradskom gosudarstvennom universitete. Vestnik VolGU. Seriya 6. Vp. 13. 2011–2012. Str89-92. 6.Guznenkov V. N. Geometro-grafisheskaya podgotovka v texnisheskom universitete // Rossiyskiy naushny jurnal. 2013. № 6. S. 159-166. 7.Zenkin, A.A. Kognitivnaya kompyuternaya grafika / A.A. Zenkin; pod red. D.A. Pospelova. – M. : Nauka, 1991. 8.Ivannikova L.V. Metodika konstruirovaniya ushebnogo modulya «Kompyuternaya grafika» dlya studentov fakultetov texnologii i predprinimatelstva pedvuzov spechializachii «Grafika i dizayn». Dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 .-M.: RGB, 2005. 9.Novik N. V. Sozdanie elektronnx modeley pri izushenii kursa injenernoy grafiki // Mejdunarodny naushny jurnal «Simvol Nauki» №8/2016. Str.131-132. 10.Stolbova I.D., Ye.P. Aleksandrova, K.G. Nosov. Funkchional informachionnx texnologiy v geometro-grafisheskoy podgotovke injenera. Otkrtoe obrazovanie T. 21. № 1. 2017. 59-67.11.Tatarincheva T.I., Seleznev V.A., Jemoedova N.L. Ispolzovanie virtualnx modeley na zanyatiyax po injenernoy grafike // Sovremenne problem nauki i obrazovaniya. – 2013. – № 6.; 12.Fazlulin Enver Munirovish, Ryabov Vladimir Anatolevish, Yakovuk Oleg Anatolevish. Ispolzovanie programm 3D-modelirovaniya pri obushenii injenernoy grafike. Pedagogika. Vopros teorii i praktiki. № 2 (10) 2018. C 54-58. 13.Xamrakulov A. K., Tubaev G. M. Vozmojnosti ispolzovaniya kompyuternx texnologiy v obushenii nashertatelnoy geometrii. «Nauka. Msl: elektronny periodisheskiy jurnal». Naushny jurnal. № 4. – 2016. Str. 87-91. 14.Yakunin V. I., Guznenkov V. N. Geometro-grafisheskie dischiplin v texnisheskom universitete // Teoriya i praktika obshestvennogo razvitiya. 2014. № 17. S. 191-195.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.