•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article highlights the relevance of the fight against corruption in higher education today, the main theoretical concepts that play an important role in the study of corruption features of this sphere.

First Page

429

Last Page

440

References

1. Muzalevskaya Ye.A. K probleme korrupchii v vsshey shkole Znanie. Ponimanie. Umenie. 2007. № 4. S. 58. 2. Kriminologiya. Ushebnik. Otv.redaktor: Rustambaev. M.X. – Tashkent: TGYuI, 2008. – S. 219. 3. Dolgova A.I. Kriminologiya: ushebnoe posobie. M., 1999. S 501. 4. Komissarov V.S. Ugolovno-pravove aspekt borb s korrupchiey // Vestnik MGU. Ser. 11. 1993.№ 1. S. 26. 5. Vlasenko N. A., Chirin A. M., Spektor Ye. I. Slovar-spravoshnik. M, 2016. S. 82. 6. Balkov P.N., Bogdanova Ye.L., Doroshkova O.A., Peterikova Yu.Ye., Fedotova M.V. Organizachiya psixologisheskoy rabot antikorrupchionnoy napravlennosti v tamojennx organax Rossiyskoy Federachii: metodisheskie rekomendachii. - SPB., 7. Metodika ekspertiz normativnx pravovx aktov organov gosudarstvennoy vlasti Kaliningradskoy oblastii ix proektov na korrupchiogennost [Elektronn resurs] - pravoteka.ru/docs/kaliningradsk. 8. Ushastie institutov grajdanskogo obshestva v borbe s korrupchiey: naush.-prakt. posobie / otv. red. Yu.A.Tixomirov. M., 2013. 9. Georgiev, V. (2013). Methods and techniques for assessment of corruption risk in Defenceand Security. Journal of Defense Management, S3, 1-2. Retrieved from: http://doi: 10.4172/2167-0374.S3- e002. Ojegov S. I. Slovar *Elektronny resurs+ // Tolkovy slovar Ojegova onlayn, Elektron. dan. *B.m.+, 2008-2009. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=34006 (data obrasheniya: 04.03.2016). 11. Ushakov D. N. Slovar *Elektronny resurs+ // Tolkovy slovar Ushakova onlayn, Elektron. dan. *B.m.+, 2008-2009 URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=82769 (data obrasheniya: 04.03.2016). 12. Kuzina K.S. Korrupchiya v sfere vsshego professionalnogo obrazovaniya na primere Omskoy oblasti: studensheskiy maly grant *Elektronny resurs+ S. 10-11 // Chentr naushno-pravovx inichiativ N.A. Lopashenko. Elektron. dan. *B. m.+, 2008-2016. URL: http://www.sartraccc.ru (data obrasheniya: 10.03.2016). 13. Osipian Ararat. Corrution in higher education: for the degree of Doctor of philosophy. 2013 pp.25-26pages. 14. O.V. Kazashenkova predlagaet ponimat pod korrupchionnmi riskami obstoyatelstva, faktor i yavleniya, voznikayushie v prochesse funkchionirovaniya organov gosudarstvennoy vlasti, osushestvleniya slujebnoy deyatelnosti gosudarstvennx slujashix, sozdayushie situachiyu vozmojnogo soversheniya korrupchionnogo pravonarusheniya.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.