•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article deals the features of information transfer and reception of communicants in the process of speech, the linguistic and extra linguistic factors analysis used in this process is the function of pragmatic linguistics. The fact that the phenomenon of deixis is studied in linguistics as an aspect of pragmatics is enlightened on the basis of the opinion of scientists.

First Page

239

Last Page

245

References

1. Levinson, S.C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984.- R. 54. 2. Brugman, K. Sprachtheorie. —Jena, 1934. —R.141. 3. Byuler, K. Teoriya yazka. Reprezentativnaya funkchiya yazka. – M.: Progress, 1995.- S.74-136. 4. Ufimcheva A.A. Tip slovesnx znakov. — M.: Nauka, 1977.- S.170. 5. Yespersen, O. Filosofiya grammatiki.— M.: Inostrannaya literatura, 1958.- S.249. 6. Yakobson, R. O. Shifter, glagolne kategorii i russkiy glagol. — M.: Nauka, 1975. –S.95. 7. Dobrova, G. R. Ontogenez personalnogo deyksisa (lishne mestoimeniya i termin rodstva)— SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gerchena, 2003.- S.67. 8. Krasnoshennova, S.V. Mestoimenny deyksis v russkoy detskoy reshi: Diss. ... kand. filol. nauk. – Sankt-Peterburg, 2016.-S.17. 9. Cheytlin, S. N. K voprosu ob ellipsise sintaksem— SPb.: Nauka, 2010.-S.115. 10. Pirs, Sh. S. Nashala pragmatizma. T. 2. Logisheskie osnovaniya teorii znakov. — SPb.: Laboratoriya metafizisheskix issledovaniy filosofskogo f-ta SPbGU; Aleteyya, 2000.-S.352.11. Morris, Sh.U. Osnovaniya teorii znakov. M.: Delovaya kniga, 1999.-S.61. 12. Matsmudov N. Ergash gaplarning tabiati va tasnifi masalasi. O'zbek tili va adabijti jurnali. 1991 y., 3-son.- 18 b. 13. TSakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari. Farg'ona davlat universiteti –T.: Akademnashr 2013 y., -35 b. 14.TSoshimov O'. Ikki eshik orasi. Toshkent 2012y. -21b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.