•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

It is also proposed to delve deeper into the essence of some grammatical phenomena and to revise the established stereotypes in assessing linguistic phenomena.

First Page

233

Last Page

239

References

1. Budagov R.A. Sistema i antisistema v nauke o yazke. // Vopros yazkoznaniya 1978 №4 ,s 3 – 17 2. Koeriu E. Sinxroniya, diaxroniya i istoriya. // Novoe v lingvistike vp 3, 1963. 3. Obshee yazkoznaniya. vp I, M., 1970. 4. Greshko V.A. Teoriya yazkoznaniya. M., 2003 5. Russkaya grammatika. I , 1980. 6. Solnchev N.V. Problem tipologii izoliruyushix yazkov. M., Nauka 1985. 7. Zaliznyak A.A. russkoe imennoe slovoizmenenie. M., Nauka, 1967. 8. Axmanova O.S. Slovar lingvistisheskix terminov. M., 1966. 9. Lingvistisheskiy Enchiklopedisheskiy slovar. M., 1990 10. Sovremenny russkiy literaturny yazk. P.A. Lekanta. M., 1982 11. Slyusareva N.A. Teoriya F.de Sossyura v svete sovremennoy lingvistiki. M., 1975. 12. Istoriya lingvistisheskix greniy. Drevniy mif. L., 1980 13. Karchevskiy S. Ob asimmetrishnom dualizme lingvistisheskogo znaka. // Istoriya yazkoznaniya XIX – XX vekov v osherkax i izvlesheniyax. II. Sostavitel V.A. Zveginchev. M., 196514. Muminov M.T. O kategorii odushevlennosti – neodushevlennosti v russkom i uzbekskom yazkax.// Aktualne problem filologii. Andijon nashrijt matbua. MChJ., 2018. 15. Zemskaya Ye.A. Sovremenny russkiy yazk. Slovoobrazovanie. M., 1975. 16. Makovskiy M.M. Teoriya leksisheskoy attrakchii. M., 1971. Makovskiy M.M. Sistemnost i asistemnost v yazke. M.,1980.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.