•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article explains the importance of co-evolutionary relations between nature and society in the economic development of society

First Page

202

Last Page

209

References

1. Barqaror taraqqijt va tabiatshunoslik asoslari. A.Ergashev va boshqalar. – Toshkent: Bakriya press , 2016. – 296 b 2. Levashov V.K. O sochialnoy sushnosti konchepchiya ustoyshivogo razvitiya//Sochis.-M., 1997.-№4- 3-14 3. Globalnoe soobshestvo: novaya sistema koordinat (podxod k probleme).-Spb.:Aleteyya , 2000. -324 S 4. Konchepchiya ustoyshivogo razvitiya: novaya sochialno-ekonomisheskaya paradigma/Gizatullin X.N.,Troichkiy V.A.//obshestvenne nauki i sovremennost.-M., 1998.-№5 – S 124-130 5. Zeynalov G.G. Cheleveshestvo v poiskax alternativnogo puti razvitiya- M.: Prometey,1999.-200 S 6. Za predelami rosta/Medouz D.X, Medouz D.L, Renders I.-M.,1994- 239S 7. Belova V.L. Bezraboticha//Mejdunarodnaya ekonomika i mejdunarodne otnosheniya. – M., 1997. № 1. – 63-70

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.