•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The paper presents the results of three years of research on the influence of seeding norms and mineral fertilizer rate on the winter hardiness of winter barley.

First Page

110

Last Page

115

References

1. Sshev V.G., Shafran S.A. Agroximisheskie svoystva poshv i effektivnost mineralnx udobreniy. - Moskva, 2013. -296 s. 2. Gromova N.V., Yesaulko A.N., Belovolova A.A., Greshishkina Yu.I. Vliyanie sistem udobreniy i sposobov obrabotki poshv na reakchiyu poshvennogo rastvora shernozema vsheloshennogo i urojaynost ozimogo yashmenya // Agroximisheskiy vestnik. - 2018. - № 4. - S. 24-26. 3. Dmitriev V.Ye. Dinamika formirovaniya produktivnogo steblestoya i zerna yarovogo yashmenya //Zernovoe xozyaystvo. - 2006. - 7. - S. 20-21. 4. Yesaulko A.N., Korosteljv M.N., Filinov A.A. Vliyanie pogodnx usloviy na effektivnost podkormki ozimogo yashmenya razlishnmi formami mineralnx udobreniy // Sostoyanie i perspektiv razvitiya agropromshlennogo kompleksa Yujnogo Federalnogo okruga: material 73-y naushno-metodisheskoy konferenchii (Stavropol, 8-20 apr. 2009 g.) / «Paragraf». -Stavropol, 2009. - S. 64-66. 5. Korosteljv M.N. Yesaulko A.N. Optimizachiya azotnogo pitaniya ozimogo yashmenya v zone neustoyshivogo uvlajneniya //Agroximisheseskiy vestnik. -2009. -№2. -S. 26-27. 6. Xisamova K.G., Yashin Ye.A., Kulikova A.X. Formirovanie posevov i urojaynosti yashmenya v zavisimosti ot primeneniya v sisteme udobreniya solom i biologisheskogo preparata Baykal EM-1 // Vestnik Ulyanovskoy gosudarstvennoy selskoxozyaystvennoy akademii. - №2. -2016.-C. - 65-73. 7. Leynix P.A. Vliyanie doz i sootnosheniy mineralnx udobreniy na urojaynost i kashestvo sortov yashmenya (ekolog, BIOS-1, sonet) na dernovo-melkopodzolistoy tyajelosuglinistoy poshve : Avtoref. dis. kand. s.-x. nauk. – Perm, 2005. -28 s. 8. Repko N.V. Ochenka isxodnogo materiala ozimogo yashmenya na zimostoykost i produktivnost v usloviyax Rostovskoy oblasti: Avtoref. dis. kand. s.-x. nauk. – Krasnodar, 2005. -24 s. 9. Yarkulova Z.R. Xalilov N.X. Vliyanie norm poseva i doz mineralnx udobreniy na urojaynost yashmenya osennego poseva pri oroshenii. «Vestnik» Mishurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, g. Mishurinsk, Rossiya, 2018, №2, S. 95-99 10. Yarkulova Z.R. Vliyanie srokov poseva i norm mineralnx udobreniy na urojaynost ozimogo yashmenya. «The latest research in modern science: experience, traditions and innovations» Proceedings of the VII International Scientific Conference. North Charleston, SC, USA, 20-21 June, 2018. P. 65-68 11. Yarkulova Z. Influence of timing of crops and norms of mineral fertilizers for winter barley yield. «Asian Journal of Science and Technology»India, Vol. 10, Issue, 05, May, 2019, pp. 9669-9670 12. Yarkulova Z., Khalilov N. Influence of Seeding Norms and Mineral Fertilizer Rate on the yield of Winter Barley. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878,Volume-8, Issue-3S, October 2019. P. 508-510

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.