•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article focuses on the compatibility of international assessment programs with elementary school math tests. Emphasis is also placed on the role of programs in assessing the quality of education. The statistical nature of the data presented in the article was used as a basis for clarifying the substance of the views expressed.

First Page

14

Last Page

19

References

1. ‚Bilimli‖ avlod‖ – buyuk kelajakning,tadbirkor xalq - farovon‖ hayotning,‖ do‘stona‖ hamkorlik‖ esa‖ taraqqiyotning‖ kafolatidir‛.‖ Prezident‖ SHavkat‖ Mirziyoevning‖ O‘zbekiston‖ Respublikasi‖ Konstitutsiyasi‖ qabul‖ qilinganining‖ 26‖ yilligiga‖ bag‘ishlangan‖ tantanali‖ marosimdagi‖ ma’ruzasi 2018 yil 7 dekabr.-16-b. 2. Yangi‖tahrirdagi‖Davlat‖ta’lim‖standarti‖va‖o`quv‖dasturi. 3. Ta’lim‖ sifatini‖ baholash‖ bo‘yicha‖ xalqaro‖ tadqiqotlarni‖ amalga‖ oshirish‖ milliy‖ markazi‖ ‚Xalqaro‖o‘quvchilarning‖savodxonligini‖baholash‖dasturi‛-Toshkent-2019. B.14 4. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi. (O O`Y‖uchun‖darslik.)‖Toshkent.‖‚Fan‖va‖texnologiyai‛‖2005‖yil. 5. Salohiddinova‖ ‖ N.M‖ ‚Boshlang‘ich‖ sinflarda‖ interfaol‖ darslarni‖ tashkil‖ etish‖ usullari‛‖ –T.: ‚Noshirlik‖yog‘dusi‛‖2018.‖3-b. 6. TERMIZ‖ UNIVERSITETI‖ Ma’naviy-ma’rifiy,‖ ijtimoiy-badiiy gazeta. 03(315)-son 2020-yil 17- fevral B.5

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.