•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article explains the importance of using polymeric materials to increase the quality characteristics of cosmetic products. Authors describe the method for manufacturing a cosmetic product based on an acrylic polymer.

First Page

51

Last Page

54

References

1. Shernichova‖M.‖ A.,‖ Kuzѐkova‖ L.M.‖Innovachionniy‖ podxod‖ k‖ razrabotke‖ kosmetisheskix‖ sredstv‖leshebno-profilaktisheskogo‖naznasheniѐ.‖‖UDK.577.29:615.12 2. Bondakova‖ M.V.‖ Razrabotka‖ rechepturi‖ i‖ texnologii‖ proizvodstva‖ kosmetisheskix‖ izdeliy‖s‖ispolzovaniyem‖ekstrakta‖vinograda.‖Tema‖dissertachii‖i‖avtoreferata‖po‖VAK‖ RF‖05.18.06.‖ 3. Dѐtlov‖ V.A.‖ Akrilimidobrazuyashiye‖ polimeri:‖ sintez,‖ svoystva‖ i‖ primeneniye- Dissertachiѐ‖na‖soiskaniye‖ushenoy‖stepeni‖doktora‖ximisheskix‖nauk,‖Moskva-2015. 4. Sisuyev‖ B.B.,‖ Yevseyeva‖ S.B.Vozmojnosti‖ i‖ spechifika‖ ispolzovaniѐ‖ polimerov‖ v‖ kashestve‖ vspomogatelnix‖ veshestv‖ v‖ sostave‖ kosmetisheskix‖ sredstv‖ na‖ osnove‖ prirodnix‖ mineralnix‖ soley// Tekst naushnoy‖ stati‖ po‖ spechialnosti‖ «Fundamentalnaѐ‖ medichina».‖ 5. PatentRU2 463 036C2MPKA61K 8/81(2006.01) A61Q 5/06(2006.01)

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.