•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The possibility of polyethylene excretion by dissolving in xylene from the waste of a non-woven polyethylene terephthalate composite on a Soxhlet-type apparatus equipped with a polarizing ultramicroscope was investigated. It was revealed that the intense release of PE occurs in the temperature range 100 - 180‖°C‖and‖within‖1‖- 4 hours, depending on the size of the samples and possibility mixing with a solvent.

First Page

46

Last Page

52

References

1. Kernichkiy‖ V.I.,‖ Mikitayev‖ A.K.‖ Kratkiye‖ osnovi‖ proizvodstva‖ i‖ pererabotki‖ polietilentereftalata‖(PET).‖M.:‖Izd-vo‖RXTU‖im.‖D.‖I.‖Mendeleyeva,‖2012.‖208‖s. 2. La‖ Mantiya‖ F.‖ Vtorishnaya‖ pererabotka‖ plastmass/‖ Per.‖ s‖ angl.;‖ Pod‖ red.‖ G.‖ Ye.‖ Zaikova.‖SPb.:‖Professiya,‖2006.‖400‖s. 3. William D. Callister Jr. Materials Sciences and Engineering. An Introduction. John Wiley & Sons. Ins. 2007. – P. 975. 4. Volkova N.V.,‖ Vernigora‖ A.N.,‖ Buyanova‖ Ye.V.,‖ Chaplina‖ O.F.‖ Ekstrakchiya‖ formaldegida‖ iz‖ polimernix‖materialov‖ vodoy‖ i‖ spirtom‖ //‖ Vestnik‖Penzenskogo‖ gos.‖un-ta.‖2018.‖№3‖(23),‖s.‖75-80. 5. Tager‖A.A.‖Fiziko-ximiya‖polimerov.‖M.:‖Naushniy‖mir.‖2007.‖- 576‖s. 6. Kolchov‖ L.V.‖ Optisheskiye‖ metodi‖ issledovaniya‖ dispersnix‖ sistem.‖ Samarskiy‖ gos.‖texn.‖un-t.‖2017.‖16‖s. 7. Derkash‖ S.R.,‖ Kragel J., Miller R.‖ Metodi‖ izmereniya‖ reologisheskix‖ svoystv‖ mejfaznix‖ sloyev.‖ Obzor‖ (Eksperimentalnie‖ metodi‖ 2D‖ reologii)‖ //Kolloidniy‖ jurnal,‖2009.‖Tom‖71,‖№1,‖s.‖5-52. 8. Shramm‖ G.‖ Osnovi‖ praktisheskoy‖ reologii‖ i‖ reometrii‖ /‖ Per.s‖ angl.‖ I.A.‖ Lavigina;‖Pod‖red.V.G.Kulishixina‖– M.:Kolos.‖S.2003.‖– 312‖s. 9. Massalimov‖ I.A.,‖ Udovenko‖ I.F.,‖ Kireyeva‖ M.S.,‖ Vixareva‖ I.N.‖ Primeneniye‖ vodnix‖ serosoderjashix‖ kompozichiy‖ v‖ kashestve‖ sredstv‖ zashiti‖ rasteniy‖ //Bashkirskiy‖ximisheskiy‖jurnal.‖2006.‖Tom‖13.‖№4.‖S.‖97-100.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.