•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

В статье представлена информачия о возможности использования элементов робототехники при реализачии политехнишеского образования по физике, возможности использования элементов робототехники как средства развития и обушения студентов при обушении физике. Также подшеркивается, што элементы робототехники способствуют полному усвоению ушебных материалов, закреплению знаний в науке, формированию практишеских навыков и умений, уровню преподавания студентами материалов по робототехнике.

First Page

394

Last Page

399

References

1. Abushkin,‖ X.X.‖ Mejpredmetnie‖ svyazi‖ v‖ robototexnike‖ kak‖ sredstvo‖ formirovaniya‖ klyushevix‖ kompetenchiy‖ ushashixsya‖ *Tekst+‖ /‖ X.X.‖ Abushkin,‖ A.V.‖ Dadonova‖//‖Ushebniy‖eksperiment‖v‖obrazovanii.‖– 2014. – №3.‖– S.‖32– 35. 2. Bishop,‖O.‖Nastolnaya‖kniga‖razrabotshika‖robotov‖*Tekst+‖/‖– Kiyev:‖"MK– Press",‖SPb.:‖KORONA–VЕK,‖2010.‖– 400s. 3. Yershov,‖M.G.‖Obrazovatelnaya‖robototexnika‖kak‖innovachionnaya‖texnologiya‖ realizachii‖politexnisheskoy‖napravlennosti‖obusheniya‖fizike‖v‖sredney‖shkole‖ *Tekst+‖/‖M.G.‖Yershov,‖Ye.V.‖Ospennikova,‖//‖Pedagogisheskoye‖obrazovaniye‖v‖Rossii.‖– 2015. – №‖3.‖– S.‖34–41. 4. Shimov,‖I.V.‖Primeneniye‖robototexnisheskix‖ustroystv‖v‖obushenii‖ programmirovaniyu‖shkolnikov‖*Tekst+‖/‖I.V.‖Shimov‖//‖Pedagogisheskoye‖obrazovaniye‖ v‖Rossii.‖– 2013. – №1.‖– S.‖185–188. 5. Yurevish‖ Ye.I.‖ Osnovi‖ robototexniki.‖ //‖ Usheb.‖ posobiye.− SPb.: BXV-Peterburg, 2017. − 304 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.