•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is dedicated to the study of the importance of health care activities held in primary forms of secondary schools.

First Page

391

Last Page

394

References

1.O‘zbekiston‖ Respublikasining‖ «Jismoniy‖ tarbiya‖ va‖ sport‖ tfg‘risida»gi‖ Qonuni‖ (2015.‖04.09).‖Xalq‖sfzi.‖–Toshkent,‖2015.‖5‖sentabr. 2.O‘zbekiston‖ Respublikasi‖ Prezidentining «O‘zbekiston‖ Respublikasini‖ yanada‖ rivojlantirish‖ bfyisha‖ Xarakatlar‖ strategiyasi‖ tfg‘risida»gi‖Farmoni.‖ – Toshkent:‖ ‚Adolat‛,‖2017.‖-112‖b. 3.O‘zbekiston‖ Respublikasi‖Prezidentining‖ «O‘zbekiston‖ Respublikasida jismoniy‖ tarbiya‖ va‖ ‖ sportni‖ yanada‖ takomillashtirish‖ va‖ ommalashtirish‖ shora-tadbirlari‖ tfg‘risida»gi‖Farmoni.‖–Toshkent,‖2020.‖24‖yanvar. 4.O‘zbekiston‖Respublikasi‖Prezidentining‖«Jismoniy‖tarbiya‖va‖ommaviy‖sportni‖ yanada‖ rivojlantirish‖ shora-tadbirlari‖ tfg‘risida»gi‖ Qarori‖ (2017.‖ 3‖ iyun).‖ O‘zbekiston‖Respublikasi‖qonun‖sujjatlari‖tfplami‖№‖23.‖–Toshkent,‖2017.‖12‖iyun. 5.Ismoilov‖ T.U.‖ Boshlang‘ish‖ sinflarda‖ jismoniy‖ tarbiya-sog‘lomlashtirish‖ tadbirlarining‖pedagogik‖xususiyatlari.‖Dis.‖...‖ped.fan.nom.‖–Toshkent:‖2010.‖-157‖b. 6.Salimov‖ G‘.‖ M.‖ Milliy‖ sarakatli‖ fyinlar‖ asosida‖ 7-10‖ zshli‖ fquvshilarning‖ jismoniy‖ sifatlarini‖ rivojlantirish‖ samaradorligi.‖ Diss....‖ ped.‖ fan.‖ nom.‖ ‖ – Toshkent:‖2007.‖-146‖b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.