•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

the Level of development of the external respiratory and circulatory apparatus in adolescent swimmers largely determines the range of their body's performance and is one of the factors that determine the possibility of achieving high sports results.

First Page

362

Last Page

367

References

1.‖ Antonikov,‖ A.B.‖ Planirovaniye‖ trenirovoshnix‖ nagruzok‖ plovchov‖ razlishnoy‖ kvalifikachii‖na‖osnove‖analiza‖zdorovya‖i‖dinamiki‖rezultatov:‖2000.‖—22‖s. 2.Bulgakova,‖ N.J.‖ Izmeneniye‖ trenirovoshnix‖ programm‖ i‖ spechialnoy‖ podgotovlennosti‖ yunix‖ plovchov‖ 11-16‖ let‖ za‖ period‖ 1970-1990‖ godov‖ /‖ Nauka‖ v‖ olimpiyskom‖sporte.‖— 2001. — №1.‖— S.49-56 3.Dyatlov,‖ D.A.‖ zanyatiy‖ ,‖ sportivnim‖ plavaniyem‖ na‖ funkchionalnoye‖ sostoyaniye‖ gemodinamiki‖detey‖8-10‖let‖/‖D.A.Dyatlov, 4.Lyubomirskiy,‖ L.Ye.‖ Funkchionalnie‖ vozmojnosti‖ dvigatelnoy‖ sistemi‖ detey‖ i‖ podrostkov‖ s‖ raznim‖ urovnem‖ fizisheskoy‖ trenirovannosti‖ /‖ 5.Motilyanskaya,‖ P.E.‖ Plavaniye‖sport‖yunix‖-M.:‖FiS,‖1980.‖- 82

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.