•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article examines the systems of military terms, and issues related to the emergence and development of military terms, reflecting the political situation in the world and the science development process.

First Page

281

Last Page

287

References

1.Abduazizov A.A. Tilshunoslikka‖ kirish.‖ 2-qism.‖ Leksikologiya‖ va‖ semasiologiya.‖ Grammatika.‖–Toshkent,‖1999.‖–B.10‖ 2.Aliqulov Z.A. Abbreviaturi‖v‖uzbekskom‖yazike:‖Avtoref.‖...‖dis.‖kand.‖filol.‖nauk.‖ – Tashkent,‖1976.‖– 23‖s. 3.Atsadova M. Terminmi,‖ atamami,‖ istilos?‖ //‖ Filologiya‖ masalalari. – Toshkent,‖ 2007. -№‖4.‖– B.‖24-27. 4.Golovin B.N. Tipi‖terminosistem‖i‖osnovaniya‖ix‖razlisheniya‖//‖Termin‖i‖slovo.‖ Mejvuz.‖sb.‖- Gorkiy:‖Izd-iye‖GGU,‖1981.‖- S.‖1-7. 5.Jamolxonov X. Iz‖ istorii‖ formirovaniya‖ i‖ razvitiya‖ uzbekskoy‖ botanisheskoy‖ terminologii:‖ Avtoref.‖ dis.‖ ...‖ kand.‖ filol.‖ nauk‖ /‖ X.Djamalxanov;‖ Tash.‖ ped.‖ in-t.- Tashkent,‖1968.‖- 23‖s. 6.Madvaliyev A.P. Uzbekskaya‖ximisheskaya‖terminologiya‖i‖voprosi‖ yee‖normalizachii: Avtoref.‖dis.‖<‖kand.‖filol.‖nauk. – Tashkent, 1986. – 23‖s.;‖ 7.Mamadrasulova T. Tadjikskaya‖ i‖ angliyskaya‖ astronomisheskaya‖ leksika‖ v‖ sravnitelno-tipologisheskom‖ osveshenii:‖ Avtoref. dis.‖ ... kand. filol. nauk. – Tbilisi,‖1987.‖– 24‖s. 8.Nelyubin L.L., Dormidontov A.A., Vasilshenko A.A. Ushebnik‖voyennogo‖perevoda.‖ –M.:‖Voyenizdat,‖1981.‖379‖s. 9.Nosirova S. A. Xozirgi‖ zamon‖ xitoy‖ tili‖ diplomatik‖ terminlarning‖ leksik- semantik‖ va‖ strutur‖ taxlili:‖ Filol.‖ fanlari‖ nomzodi‖ ...‖ dis.‖ avtoref.‖ - - Tosh.‖ 2008.b.14. 10. Nugmanov T. Termini‖ baxshevodstva‖ v‖ uzbekskom‖ yazike:‖ Avtoref.‖ dis.‖ ... kand.‖ filol.‖nauk/T.‖Nugmanov;‖Tashkent,‖1971.‖- 25‖s.; 11. Sapayev Q. Stroitelnaya‖ terminologiya‖ uzbekskogo‖ yazika: Dis. ...‖ kand.‖ filol.‖ nauk. – T., 1984. – 152‖s. 12. Sokolov S.V. Razvitiye‖ i‖ sovremennosti‖ sostoyaniye‖ nemechkoyazishnoy‖ voyennoy‖ leksiki.‖Avtoreferat‖dis.‖kan.‖fil.‖nauk.‖–M.,‖2013.‖18‖s. 13. Soloveva Z.V. Stilistisheskoye‖ ispolzovaniye‖ inostilevoy‖ terminologisheskoy‖ leksiki‖ v‖ gazetno-jurnalnoy‖ publichistike (na‖materiale‖ pressi‖ Velikobritanii‖ i‖SSHA‖za‖1973-1977‖gg.):‖Avtoref.‖dis.‖<‖kand.‖filol.‖nauk.‖– M.,‖1977.‖– 24‖s. 14. Sorokoletov F.P. Istoriya‖ voyennoy‖ leksiki‖ v‖ russkom‖ yazike‖ (X-X‖ vv.).‖ –M.:‖ Knijniy‖dom‖«LIBROKOM»,‖2009.–384‖s. 15. Strelkoviy G.M. Teoriya‖ i‖ praktika‖ voyennogo‖ perevoda:‖ Nemechkiy‖ yazik.‖ – Moskva:‖‚Voyenizdat‛,‖1979.‖–S.177-182. 16. Rajabov A.N. Voprosi‖ uzbekskoy‖ lingvistisheskoy‖ terminologii‖ v‖ sopostavlenii‖s‖russkoy:‖Avtoref.‖dis.‖<‖kand.‖filol.‖nauk.‖– Tashkent,‖1993.‖– S‖8. 17. Reformatskiy A.A. Shto‖ takoye‖ termin‖ i‖ terminologiya.‖ V‖ sb:‖ ‖ «Voprosi‖ terminologii».‖– M., 1961. – S. 52. 18. Reformatskiy A.A. Vvedeniye‖ v‖ yazikovedeniye.‖ Ushebnik‖ dlya‖ vuzov.‖ –M.:‖ Aspekt‖ Press,‖2008.‖–S.115 19. O‘rinova O.T. O‘zbek‖ tilidagi‖ qoramolshilik‖ terminlarining‖ leksik- semantik‖ tadqiqi:‖‖Filol.‖fanlari‖nomzodi‖...‖dis.‖– Toshkent,‖2007.‖

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.