•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article analizes the socio-philosophical views, especially odas of the thinker and poet Khoja Ismat Bukhari. The poet’s odas also contain information about the specific interpretation and significance of the issues of state and society.

First Page

140

Last Page

147

References

1. Buxoriy,‖ Xoja‖ Ismat.‖ Devon.‖ –Tetsron:‖ Tolorkitob.‖ Nashrga‖ tayjrl.‖ Atsmad‖ Karamiy.‖1987.‖- B.‖590‖ 2. Yfldoshev‖ S.,‖ Usmonov‖ M.,‖ Karimov‖ R.‖ Qadimgi‖ va‖ O‘rta‖ asr‖ G‘arbiy‖ Yevropa‖ falsafasi.‖ ‚Sharq‛‖ nashrijt-matbaa‖ akchiyadorlik‖ kompaniyasi‖ bosh‖ tatsririyati,‖ Toshkent.‖2003. 3.‖ Jaloliddin‖ Rumiy.‖ ‚Masnaviy‛dan‖ ibratli‖ sikoyalar.‖ ‚Mutsarrir‛,‖ Toshkent.‖‖ 2008. 4. Ma’naviyat‖ yulduzlari‖ (Markaziy‖ Osijlik‖ mashsur‖ siymolar,‖ allomalar,‖ adiblar).//‖Tfplovshi‖va‖mas’ul‖mutsarrir:‖M.M.‖Xayrullaev.‖T.:‖A.‖Qodiriy‖nomidagi‖ Xalq‖merosi‖nashr.‖2001.‖Navoiy‖A.‖Mukammal‖asarlar‖tfplami.‖Majolis‖un-nafois.‖ 20‖tomlik.‖13‖tom.–T.:‖‚Fan‛, 1997. 5.‖Navoiy‖A.‖Mukammal‖asarlar‖tfplami.‖Majolis‖un-nafois.‖20‖tomlik.‖13‖tom.–T.:‖ ‚Fan‛, 1997. 6. Nosirov‖O.‖‖va‖boshqalar.‖O‘zbek‖klassik‖she’riyati‖janrlari.‖‚O‘qituvshi‛.‖T.‖1979.‖ 7.‖Pasilov‖B.‖Ulug‘bek.‖Toshkent,‖‚Abu‖matbuot-konsalt‛,‖2011. 8.‖ Samarqandiy,‖ Davlatshos.‖ Tazkirat-ush-shuaro.‖ O‘z.Res.FA.‖ Abu‖ Rayson‖ Beruniy‖ nomidagi‖Sharqsh-k‖in-ti‖qfljzmalar‖fondi.‖№‖53. 9.‖Xoja‖Ismat‖Buxoriy.‖Devon.‖Nashrga‖tayjrlovshi‖Atsmad‖Karamiy.‖Ishkon.‖Tetsron.‖ 590‖s.‖ 10.‖ Falsafa.‖ Enchiklopedik‖ lug‘at‖ /‖ Suqrot.‖ O‘zFA,‖ –T.‖ :‖ ‚O‘zbekiston‖ milliy‖ enchiklopediyasi‛‖Davlat‖ilmiy‖nashr.,‖2010.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.