•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The organization of cooperative relations in agriculture makes it possible to improve performance indicators and reduce economic risks in the industry. The need to use marketing opportunities in cooperative structures is justified by the peculiarities of agriculture. The article is devoted to the formation of marketing departments in agricultural cooperatives, the main goals and objectives of these departments.

First Page

121

Last Page

132

References

1. O‘zbekiston‖ Respublikasi‖ Prezidentining‖ 2017‖ yil‖ 7‖ fevraldagi‖ "O‘zbekiston‖ Respublikasini‖ yanada‖ rivojlantirish‖ bfyisha‖ sarakatlar‖ strategiyasi‖ tfg‘ricida"gi‖ PF-4947-sonli‖ Farmoni.‖ O‘zbekiston‖ Respublikasi‖ qonun‖ sujjatlari‖ tfplami,‖2017‖y.,‖6-son,‖70-modda 2.‖ Ukaz‖ Prezidenta‖ Respubliki‖ Uzbekistan‖ «O‖ merax‖ po‖ dalneyshemu‖ obespesheniyu‖prodovolstvennoy‖bezopasnosti‖strani».‖- http://www.lex.uz/ – 3. Gvozdikov,‖ A.V.‖ Analiz‖ finansovix‖ istoshnikov‖ popolneniya‖ oborotnogo kapitala‖ selskoxozyaystvennix‖ predpriyatiy‖ /‖ A.V.‖ Gvozdikov,‖ I.I. Glotova,‖ Ye.P.‖ Tomilina‖// Naushno-texnisheskiye‖vedomosti‖SPbGU. Ekonomisheskiye‖nauki.-6 (68) 2008, dekabr 4. Kotler,‖F.‖ Osnovi‖ marketinga:‖ Per.‖ s‖ ang.‖ /‖ F.‖ Kotler.‖ – M.:‖ Biznes‖ – kniga,‖ 1995. – 702‖s. 5. Ognivchev,‖ S.B.‖ Modelirovaniye‖ ob’edinitelnix‖ i‖ integrachionnix prochessov‖ v‖ APK‖ /‖ S.B.‖ Ognivchev‖ //‖ Perexodnaya‖ agrarnaya‖ ekonomika, problemi,‖ resheniya,‖ modeli.‖ Naushn.‖ tr.‖ VIAPI‖ RASXN.‖ M.: Enchiklopediya‖ rossiyskix‖ dereven,‖2000.‖– S.‖350. 6.‖ Sirojiddinov‖ I.‖ K.,‖ Botirova‖ R.‖ A.‖ Vozmojnosti‖ razvitiya‖ eksporta‖ fruktov‖ i‖ ovoshey‖ v‖ regione.‖ – Aktualnie‖ vizovi‖ sovremennoy‖ nauki.‖ Sbornik‖ naushnix‖trudov.‖Vipusk‖11‖(31).‖Shast I//‖Pereyaslav-Xmelnichkiy,‖2018.‖S.‖82‖– 85. 7.‖ Sirojiddinov‖ I.‖ K.,‖ Botirova‖ R.‖ A.‖ Vozmojnosti‖ razvitiya‖ eksporta‖ fruktov‖ i‖ ovoshey‖ v‖ Namanganskoy‖ oblasti.‖ - Molodoy‖ usheniy,‖№‖ 50,‖ 2018.‖ S.‖ 174‖ – 176. 9. Sirojiddinov,‖ I.‖ K.,‖ Xodjibayeva‖ I.‖ V. Innovachionnie‖ prochessi‖ v‖ ekonomike‖ regionov v‖ usloviyax‖ koronavirusnoy‖ pandemii //«Molodoy‖ usheniy».‖ — 2020. — №‖20 (310), — s.‖449-452. 10. Sirojiddinov K. Developing the food orientation of agricultural production and the need to develop agromarketing //Theoretical & Applied Science. 2019. No 11 (79). P. 268-272. 11. Sirojiddinov‖ K.I. Vozmojnosti‖ povisheniya‖ eksportnoy napravlennosti‖ sadovodstva‖ i‖ vinogradarstva‖ v‖ Namanganskoy‖ oblasti‖ Uzbekistana//Molodoy‖ usheniy. 2018. № 16 (202).‖S.‖87-89 10. O‘zbekiston‖ meva-sabzavot‖ eksportini‖ rivojlantirishda‖ mentalitet‖ xalaqit‖bermoqda. www.uzanalytics.com

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.