•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

this article is dedicated to the study of the importance of health care activities to be held in the primary classrooms at public schools

First Page

346

Last Page

349

References

1.Uzbekistan Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport tugrisida»gi K,onuni (2015. 04.09). Xalk, suzi. -Toshkent, 2015. 5 sentabr. 2.Uzbekiston Respublikasi Prezidentining "Uzbekistan Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha x;arakatlar strategiyasi tugrisida"gi Farmoni. - Toshkent: "Adolat", 2017. -112 b. 3.Uzbekiston Respublikasi Prezidentining «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari tugrisida»gi K,arori (2017. 3 iyun). Uzbekistan Respublikasi k,onun :x;ujjatlari tuplami № 23. -Toshkent, 2017. 12 iyun. 4.Ismoilov T.U. Boshlangich sinflarda jismoniy tarbiya-soglomlashtirish tadbirlarining pedagogik xususiyatlari. Dis. ... ped.fan.nom. -Toshkent: 2010. -157 b. 5.Maxkamjonov K va boshk,. Sport bayramlarini tashkil k,ilish va utkazish metodikasi. Darslik. -Toshkent. "I;tisod-moliya", 2008. -98 b. 6.Salimov F. M. Milliy x;arakatli uyinlar asosida 7-10 yoshli ukuvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish samaradorligi. Diss.... ped. fan. nom. - Toshkent: 2007. -146 b. 7.Xujayev F., Usmonxujayev T. Boshlangich sinflarda jismoniy tarbiya darslari. 1-sinf uchun metodik ;ullanma. -Toshkent: Uk,ituvchi, 1996. -183 b.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.