•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the processes related to the growing importance of intellectual potential and pedagogical intelligence today, and draws conclusions and recommendations.

First Page

323

Last Page

328

References

1. Karimov I.A Asosiy maqsadimiz-yurtimizda erkin va obod, farovon hayot barpo etish yo'lini qat'iyat bilan davom ettirishdir. // Ishonch gazetasi. 2007 -yil 8-dekabr, N 146 2. Karimov I.A "Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashmamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti" mavzusidagi xalqaro konfrensiyaning ochilish marosimidagi nutqi// Xalq so'zi gazetasi, 2012-yil 18-fevral. 3. Karimov I.A "O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati" mavzusidagi xalqaro konfrensiyaning ochilish marosimidagi nutqi // Samarqand, 2014-yil, 15-16-may. 4. Karimov.I.A. "l-Oktabr o'qituvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayrami munosabati bilan o'qituvchi va murabbiylarga bayram tabrigi" Ma'rifat gazetasi // 2015 yil 30 oktabr 5. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida" Qonuni. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limiga oid normativ - huquqiy hujjatlar to'plami. 1-jild. Toshkent; 2008. 6. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi, 1997-yil 9-son. 7. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi, 1997-yil 9-son. 8. Pedagogik atamalar lug'ati. Toshkent; Fan, 2008. 9. Istiqboldagi ta'lim mazmunini modernizatsiyalashning didaktik asoslari.Toshkent; Fan, 2009.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.