•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The Koshi problem for a one-dimensional system o f Byurgers type equations arising in two-velocity hydrodynamics is considered. By the method o f weak approximation, the existence and uniqueness o f the solution o f the Koshi problem for a onedimensional Byurgers type system is proved.

First Page

29

Last Page

36

References

[1] Kulikovskiy A.G., Sveshnikov Ye.I., Chugaynova A.P. Matematicheskiye metodi izucheniya razrivnix resheniy nelineynix giperbolicheskix sistem uravnenii, Moskva -2010,122s. [2] Dorovskiy V.N. Kontinualnaya teoriya filtratsii // Geologiya i geofizika. 1989. No.7. S.39-45. [3] Dorovskiy V N Perepechko Yu.V. Fenomenologicheskoye opisaniye dvuxskorostnix sred s kasatelnimi napryajeniyami // PMTF. 1992. N0.3. S.94-105. [4] Dorovskiy V.N., Perepechko Yu.V. Teoriya chastichnogo plavleniya // Geologiya i geofizika. 1989. No.9. S.56-64. [5] Perepechko Yu. V., Sorokin K. E„ Imomnazarov X. X. Vliyaniye akusticheskix kolebaniy na konveksiyu v sjimayemoy dvuxjidkostnoy srede // Trudi XVII Mejdunarodnaya konferensiya "Sovremennie problemi mexaniki sploshnoy sredi", Rostova-na-Donu, 2014, s. 166-169. [6] Demidov G.V., Novikov V.A. O sxodimosti metoda slaboy approksimatsii v refleksivnom banaxovom prostranstve // Funksionalniy analiz i yego prilojeniya, 1975, t. 9, No. 1, s.25-30. [7] Gegechkori Z.G., Demidov G.V. O sxodimosti metoda slaboy approksimatsii // DAN Rossiya, 1973, t. 213, No. 2, s. 264-266. [8] Demidov G.V., Marchuk G.I. Teorema sushestvovaniya resheniya zadachi kratkosrochnogo prognoza pogodi // DAN Rossiya, 1966. t. 170, No. 5, s. 1006-1009. [9] Belov Yu.Ya., Demidov G.V. Resheniye zadachi Koshi dlya sistemi uravneniy tipa Xopfa metodom slaboy approksimatsii // Chislennie metodi mexaniki sploshnoy sredi. - Novosibirsk: VS SO AN Rossiya, 1970. - T.1, N0.2. - s. 3-16. [10] Demidov G.V. Nekotorie prilojeniya obobshennoy teoremi Kovalevskoy // Chislennie metodi mexaniki sploshnoy sredi, 1972, t. 1, No. 2, s. 10-32. [11] Raputa V.F. Metod slaboy approksimatsii dlya zadachi Koshi v shkale banaxovix prostranstv// Chislennie metodi mexaniki sploshnoy sredi. - Novosibirsk: VS SO AN Rossiya. 1975. T.6(1).S.93-96. [12] Boyarinsev Yu.Ye. Regulyarnie i singulyarnie sistemi lineynix obiknovennix differensialnix uravneniy. - Novosibirsk: Nauka, 1980. - 222 s. [13] Belov Yu.Ya., Kantor S.A. Metod slaboy approksimatsii, - Krasnoyarsk: Krasnoyar. gos. un-t, 1999. - 236 s. [14] Belov Yu.Ya. On Estimates of Solutions of the Split Problems for Some Multi- Dimensional Partial Differential Equations // J. of Siberian Federal University. Mathematics and Physics. - 2009. - V. 2. - No. 3. - P. 258-270. [15] Yanenko H.H. Metod drobnix shagov resheniya mnogomernix zadach matematicheskoy fiziki - Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-niye, 1967. -197 s. [161 Demidov G.V.. Yanenko N.N. Metod slaboy approksimatsii //Trudi Vsesoyuznoy konferensii po uravneniyam s chastnimi proizvodnimi. M.: - Izd. MGU, 1978. - T.1, - s. 100-102. [17] Sobolev C.JI. Nekotorie primeneniya funksionalnogo analiza v matematicheskoy fizike. - Novosibirsk: SO AN Rossiya, 1962. -255 s.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.