•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Сложные и быстрые изменения происходящие сегодня в мире, повышают важность исследований для создания современных моделей решения проблем молодежи, особенно неорганизованной молодежи, для определения их эффективности. Растет потребность в исследованиях по философскому осмыслению масштабов проблем трудоустройства неорганизованной молодежи, повышению их социальной активности и разработке эффективных предложений и рекомендаций по их решению.

First Page

242

Last Page

247

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya-erkin va farovon x;ayotimiz, mamlakatimizni yanada tarak,k,iy ettirishning mustax;kam poydevoridir. Toshkent.: Uzbekiston, 2018-507-22 betlar. 2. Mirziyoyev Sh. Jismoniy va ma’naviy yetuk yoshlar - ezgu mak,sadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir / «Xalk, suzi» 2017 yil 1 iyul. 3. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-sonli farmonining 1-ilovasi «2017-2021 yillarda Uzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi buyicha X,arakatlar strategiyasi» //www.lex.uz. 4. A. Mansurov, U. Jurayev, M. Lafasov, X,adis ilmi sabok,lari. - Toshkent: T.Tulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1999. -B. 22. 5. M.Imomnazarov.Milliy ma’naviyatimiz asoslari. Toshkent-2006. -B. 406.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.