•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Наличие, наряду с кристаллической, аморфной фазы в пленочном покрытии из селенида кадмия, кардинально влияет на электрофизические характеристики материалов.

First Page

22

Last Page

29

References

1. Shuker R., Gammon R. Raman scattering selection-rule breaking and the density of states in amorphous materials. // Phys. Rev.B. 1970. V.25, N 4. P.222-225. 2. Brodskiy M.X. Kombinatsionnoye rasseyaniye sveta v amorfnix poluprovodnikax. // Rasseyaniye sveta v tverdix telax. // Pod red. M. Kardoni. M., "Mir", 1979. Gl.5, S. 239-289. 3. Faraci G. at. al. Modified Raman confinement model for Si nanocristals // Phys. Rev. B. 2006. V. 73. P. 033307 (4 p.). 4..Meier C. at. al., Raman properties of silicon nanoparticles // Phisica E. 2006. V. 32. P. 155-158. 5. Mishra P., Jain K.P. Raman, photoluminescence and optical absorption studies on nanocrystalline silicon // Mater. Sci. Eng. Eng. B. 2002. V. 95. P. 202-213. 6. Dorofeyev S.G., i dr., Opticheskiye i strukturnie svoystva tonkix plenok, osajdennix iz zolya nanochastis kremniya // FTP. 2009. T. 43. № 11. S. 1420-1427. 7. Richter A., et al., Current-induced light emission from a porous silicon device // IEEE Electr. Dev. Lett. 1991. V. 12. P. 691-692. 8. Campbell I.H., et al., The effects of microcrystal size and shape on the one phonon Raman spectra of crystalline semiconductors // Solid State Commun. 1986. V. 58. P. 739- 741. 9. Kang Z.T., et al., Synthesis of silicon quantum dot buried SiOx films with controlled luminescent properties for solid-state lighting // Nanotechnology. 2006. V. 17. P. 4477- 4482. 10. B.C. Vinogradov,G.Karchevski, I.V. Kucherenko, N.N. Melnik, P. Fernandes. Spektri kombinatsionnogo rasseyaniya sveta v strukturax s kvantovimi tochkami na osnove poluprovodnikov CdTe, ZnTe, CdSe i ix svyaz s texnologiyey izgotovleniya // Fizika tverdogo tela, 2008, tom 50, vip. 1, S. 159-162. 11. S.N. Shamin, V.R. Galaxov, V.I. Aksenova, A.N. Karpov, N.L. Shvars, 3 .Sh. Yanovitskaya, V.A. Volodin, I.V. Antonova, T.B. Yejevskaya, J. Jedrzejewski, Ye. Savir, I. Balberg. Rentgenovskaya i infrakrasnaya spektroskopiya sloyev, poluchennix sovmestnim raspileniyem raznesennix v prostranstve istochnikov Si02 i Si // Fizika i texnika poluprovodnikov, 2010, tom 44, vip. 4, S.550-555. 12. Issledovaniye spektrov fotolyuminessensii obrazsov selenida sinka metodom Ramanovskoy spektroskopii // Universum: Texnicheskiye nauki : elektron, nauchn. jurn. Xojiyev Sh.T., Rotshteyn V.M., Ashurov R.X., Ganiyev A.A. 2020. № 4(73). 13. Issledovaniye kremniya legirovannogo ionami bora spektroskopiyey kombinatsionnogo rasseyaniya (Raman spectroscopy) // Visshaya shkola. Nauchno- prakticheskiy. Jurnal. Xojiyev Sh.T., Rotshteyn V.M., Pak S.S. № 3, 2020.

Erratum

???????

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.