•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Wheat varieties as Dustlik, Sayxun, Boyaut-1 and Chillaki have been sowed in saline soil after treating them with 0,1, 0,01 and 0,001% concentration of microelements. In the research the content of gluten in the sown wheat varieties has been identified. The research results suggest that wheat varieties processed with 0,01% solute of copper microelements contain 28,8% more gluten and possess strong growth potential.

First Page

159

Last Page

164

References

1. Stroganov B.P. Metobolizm rasteniy v usloviyax zasoleniya. //33-ye Timiryazevskoye chteniya. -Moskva: 1973. - 51s. 2. Trunova T.I. Fiziologicheskiye i bioximicheskiye osnovi adaptatsii rasteniy k morozu. // Selxoz. biologiya. -Moskva. 1984. №6. -S. 3-10. 3. Loseva A.S. Petrov A.Ye. Ustoychivost rasteniy k neblagopriyatnim faktoram sredi. - M: Izd-vo TSXA, 1983. - 47s. 4. Abbasova A.S., Aliaxverdiyev S.R., Zeynalov E.M Konformatsionnie izmeneniya mitoxondriy pri solevom stresse.// Tretiy s’ezd Vserossiyskogo obshestva fiziologov rasteniy: tezisi dokladov. Sankt-Peterburg. 1993. -S. 464. 5. Fedyayeva T.Yu., Petrov-Spiridonov A.Ye. Biometricheskiye pokazateli u kukuruzi pri postoyannom i progressiruyushem xloridnom zasolenii // Izvestiya TSXA. - Moskva, 1988. -№3. -S. 99-103. 6. Filipsova G.G., Smolich I.I. Osnovi bioximii rasteniy. M.: Visshaya shkola, 2004. - 136s

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.