•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article provides information on the medicinal properties o f fruits, seeds, flowers and leaves o f the pumpkin plant and the preparation o f medicinal tinctures based on them. It was noted that the production o f food additives «ТЫКВА» and «НАЧИНКИ» containing more than 50% pumpkin at the «CIBUS NATURAL» enterprise is economically profitable. It is proposed to classify food additives containing more than 50% pumpkin by chemical composition, and assign the code number 0709 93 900 1 to the Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity.

First Page

93

Last Page

99

References

1. Xolmatov X., Kasimov I.A. Slovar lekarstvennix rasteniy. - T.: 1992. S. 50. 2. Parfyonova T.V., Novitskaya Ye.G., Boyarova M.D., Bardina N.V., Zado-rojniy P.A. Svoystva kojuri tikvi i vozmojnost yeyo ispolzovaniya na pishevie i kormovie seli. // Xraneniye i pererabotka selxozsirya. -M.: 2016. №2. - S. 18-21. 3. Glushenko N., Lobayeva T., Bogoslovskaya O., Olxovskaya I. Issledova-niye fiziko-ximicheskix xarakteristik i regeneriruyushey aktivnosti maslyanogo ekstrakta tikvi. // Vestnik rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Meditsina. 4. Xolmatov X., Axmedov O.A., Farmakognoziya.- T. // Nauka. : 2007. S.384 5. Xusid S.B., Nikolayenko S.N., Donskov Ya.P. Izmeneniye ximicheskogo sostava plodov tikvi v protsesse xraneniya. // Molodoy uchyoniy. : 2015. №3. — S. 377-381. 6. Askarov I.R. Meditsinskaya ensiklopediya. -T. // MUMTOZ SUZ. : 2019. 7. Blinova K.F. i dr. Botaniko-farmakognosticheskiy slovar. -Sprav, posobiye // Pod red. K.F.Blinovoy, G.P.Yakovleva. — M.: Vissh. shk., 1990. S. 248. 8. Tovarnaya nomenklatura vneshneekonomicheskoy deyatelnosti Respub-liki Uzbekistan.- T. : 2012. S. 100-101.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.