•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is an example of the application of innovative methods in the teaching of mathematics in the university, the issues of the development of continuity, the intrapartum communication between the mathematics of the university and vocational colleges

First Page

394

Last Page

398

References

1. http://elib.gnpbu.ru/ Ananev B.G. O preemstvennosti v obuchenii S. 23-35. 2. Godnik SM. Preemstvennost vospitatelno-obrazovatelnoy deyatelnosti v usloviyax neprerivnogo obrazovaniya.//Perspektivi razvitiya sistemi neprerivnogo obrazovaniya // Pod red. B. S. Gershunskogo. - M.: Pedagogika, 1990. - 224 s. 3. Ahlidinov R.SH., Ibragimov X.I. Umumiy o’rta ta’lim tizimida uzviylikni ta’minlashning ilmiy-pedagogik asoslari // «Uzluksiz ta’lim jarayonini takomillashtirishning dolzarb masalalari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. -T., 2004.-B. 9-12. 4. Yunusova SH. Matematika ta’limi uzluksizligi va uzviyligini ga’minlash pedagogik zarurat // Uzluksiz ta’lim. - Toshkent, 2003. 5. Ustadjalilova X. Pedadogika institutlarida matematika fanini o`qitishning ilmiy- metodologik xususiyatlari. Monografiya. //-Qo`qon,2019. 6. Nimatov R.Q., Abdullayev Q.H. akademik litsey -o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limning asosiy bo`g’ini // kasb-hunar ta’limi. -Toshkent, 2000. -№3. -B.2-5.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS