•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article studies the studies of leading experts on the professional competence of primary school teachers. The basic structures of professional competence are revealed and the characteristics of psychological, pedagogical, professional, methodological and personal components are given.

First Page

330

Last Page

335

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi , 2017 yil 6 apreldagi 187- sonli Qarori. 2. Vigotskiy, L. S. Problemi obshey psixologii [Tekst] / L. S. Vigotskiy, V. V. Davidov. -M.: Pedagogika, 1982. - 360 s. 3. Dmitrieva, N.L. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti budushego uchitelya nachalnix klassov selskoy shkoli (Na materiale obrazovatelnoy oblasti «Matematika»): Diss... kand.ped.nauk / N.L.Dmitrieva.- Velikiy Novgorod, 2004.– 177s. 4. Kolpakova, N.V. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti budushego uchitelya nachalnix klassov sredstvami razvivayushix texnologiy: Diss... kand.ped.nauk / N.V.Kolpakova. – Biysk, 2006.-217s. 5. Markova, V.V. Formirovanie potrebnosti v professionalno- nravstvennom sovershenstvovanii pedagoga [Tekst] / V. V. Markova // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. - 2004. - № 4. - S. 53-59. 6. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik modulidan majmua. 2016. -120 bet. 7. Slastenin, V. A. Pedagogika: Professionalnaya kompetentnost pedagoga [Tekst] / V. A.Slastenin. - M.: Misl, 1992.-237 s. 8. SHerbakov, A.I. Psixologicheskie osnovi formirovaniya lichnosti uchitelya v sisteme visshego pedagogicheskogo obrazovaniya /A.I.SHerbakov. – M.: Prosveshenie, 1976. – 191s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS