•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article analyzes the approaches to the generalization of the theory and practice of modern ways of shaping the culture of Health in students of the University. It is also mentioned about the importance of the formation of a health culture and organizational and pedagogical conditions for the provision of succession in it.

First Page

308

Last Page

312

References

1. Doljikova R.A. Realizatsiya preemstvennosti pri obuchenii i vospitanii detey v DOU i nachalnoy shkole. / R.A. Doljikova i dr. – M.:SHkolnaya Pressa, 2008. – C.78 2. Garkusha N.S. Vospitanie kulturi zdorovya sovremennix shkolnikov: problemi i puti ix resheniya. Monografiya. CHelyabinsk, 2012. –C. 149. 3. Lubisheva L.I. Sportizatsiya v sisteme fizicheskogo vospitaniya: ot nauchnoy idei k innovatsionnoy praktike. Monografiya. M.: NITS Teoriya i praktika fiz. Kulturi i sporta, 2017. – C.89. 4. Preemstvennost formirovaniya kulturi zdorovya uchashixsya v yubrazovatelnoy srede regiona. Kollektivnaya monografiya. Penza: Informatsionno-izdatelskiy sentr PGU, 2006. – C. 107.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.