•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is a future pedagogue within the education system The analysis of the process of reforming the competence formation process is ashsh enhanced knowledge, skills and qualifications in specialist training that is one of them.

First Page

296

Last Page

303

References

1. Vvedenskiy V.N. Modelirovanie professionalnoy kompetentnosti pedagoga // Pedagogika. – 2003. – №10. – S. 51-55. 2. Gosudarstvenniy obrazovatelniy standart visshego professionalnogo obrazovaniya: Spetsialnost 031200 PiMNO. 3. Kodjaspirova G.M. Pedagogika: Uchebnik. – M.: Gardariki, 2004. – 528 s. 4. Kuchugurova N.D. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti budushego spetsialista // Problemi i perspektivi pedagogicheskogo obrazovaniya v XXI veke. – M., 2000. – S. 360-362. 5. Lukyanova M.I. Psixologo-pedagogicheskaya kompetentnost uchitelya // Pedagogika. – 2001. – №10. – S. 56-61. 6. Raven Dj. Kompetentnost v sovremennom obshestve: viyavlenie, razvitie i realizatsiya / Per. s angl. – M., «Kogito-Sentr», 2002. – 396 s. 7. Raven Dj. Pedagogicheskoe testirovanie: Problemi, zablujdeniya, perspektivi / Per. s angl. Izd. 2-e, ispr. – M.: «Kogito-Sentr», 2001. – 142 s. 8. Sorokina T.M. Razvitie professionalnoy kompetensii budushix uchiteley nachalnoy shkoli: Monografiya / T.M. Sorokina; Nijegorodskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. – N. Novgorod: NGPU, 2002. – 168 s. 9. Sorokina T.M. Razvitie professionalnoy kompetensii budushego uchitelya sredstvami integrirovannogo uchebnogo soderjaniya // Nachalnaya shkola. – 2004. – №2. – S. 110-114. 10. Tolkoviy slovar russkogo yazika: V 4 t. T. 1 / Pod red. D.I. Ushakova. M., 1935. 11. Xutorskoy A.V. Klyuchevie kompetensii kak komponent lichnostno-orientirovannoy paradigmi // Narodnoe obrazovanie. – 2003. – № 2. – S. 58-64 12. SHishov S.E., Kalney V.A. Monitoring kachestva obrazovaniya v shkole. – M.: Rossiyskoe pedagogicheskoe agentstvo, 1998

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.