•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article is about effective ways of developing logical thinking in elementary students by solving mathematical problems.

First Page

273

Last Page

277

References

1. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”T. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1993-y.224-b. 2. M.Ochilov “Muallim- qalb me’mori” Saylanma-T. “O’qituvchi”nashriyoti 2001-y.290-b. 3. M.B.Gamezo “Psixologiya kursi” “O’qituvchi”nashriyoti.Toshkent. 1972-Y.161-b. 4. M.E.Jumayev, Z.G’.Tadjiyeva “Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi”. Toshkent 2005 y. 5. M.Ahmedov, N.Abdurahmonova, M.Jumayev. ”Matematika” 1-sinf uchun darslik. “Turon iqbol”.T. 2018 y.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS