•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article is devoted to the study of allomorphs of Russian suffixes with deminutive meaning. The author proposes to consider the allomorphization of deminutive suffixes as a formal variation of the deminative suffixeme

First Page

204

Last Page

208

References

1. Zemskaya E.A. i dr. Russkaya razgovornaya rech / E.A. Zemskaya, M.V. Kitaygorodskaya, E.N. SHiryaev; otv. red. E.A.Zemskaya. – M.: Nauka, 1981. - 275 s. 2. Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar / Gl. red. V.N. Yarseva. – M.: Sov. Ensiklopediya, 1990. – 685 s. 3. Nemchenko V.N. Sovremenniy russkiy yazik. Slovoobrazovanie. – M.: Visshaya shkola, 1984. – 255 s. 4. Neshimenko G.P. Deminutivnie derivatsionnie sepochki i ix preobrazovaniya v cheshskom literaturnom yazike. – Voprosi yazikoznaniya, 1970. –№ 6. – S. 46-60. 5. Nikitevich A.V. Zakonomernosti razvitiya morfemnix struktur (k voprosu ob interfiksatsii) // III Mejdunar. Boduenovskie chteniya: trudi i materiali: v 2 t. / Pod obsh. red. K.R. Galiullina i G.A. Nikolaeva.– Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2006.– T. 2.– S.73-75. 6. Russkaya grammatika: V 2 t. / Pod red. N.YU. SHvedovoy – M.: Nauka, 1980. – T. 1. – 783 s.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.