•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

In this article, Wang Yang Ming's ideas about human nature contributed to the development of Chinese philosophical thinking in the XV-XVI centuries. The philosopher analyzes the teachings on human nature that have arisen at different historical stages, and reflects on the levels of “real heart” and “human heart”.

First Page

173

Last Page

177

References

1. KobzevA.I. Sintez traditsionnix gnoseopraksiologicheskix idey v filosofii Van Yanmina // Obshestvo i gosudarstvo v Kitae. Str-43. M.: Nauka, 1981. 2. Van Yan-min. Da syueven / Per., komment. A.I. Kobzeva // Stepanyans M.T. Vostochnaya filosofiya: Vvodniy kurs. Izbrannie teksti. M., 1997. 3. Vasileva E.K. Sravnitelniy analiz interpretatsii kategorii «sin» (serdse/soznanie) v tvorchestve Van Yanmina i Szen Gofanya // Put Vostoka. Kultura. Religiya. Politika: Materiali IX Molodyojnoy nauchnoy konferensii po problemam filosofii, religii i kulturi Vostoka. SPb., 2007. 4. Kobzev A.I. Problema prirodi cheloveka v konfutsianstve (ot Konfutsiya do Van Yanmina) // Problema cheloveka v traditsionnix kitayskix ucheniyax.Str-89. M., 1983. 5. Malyavin V.V. Kitay v XVI–XVII vekax. Traditsiya i kultura. Str-38. M., 1995. 6. Zavadskaya E.V., Ignatovich A.N., Kobzev.A.N. Uchenie Van Yanmina i klassicheskaya kitayskaya filosofiya. M., 1983 // Filosofskie nauki.1986, №1.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS