•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article the play of the supervisor in achieving the efficiency of organizational control and scientific theories have been depicted. The methods of being a supervisor and governing, the basic principles of accomplishing the result and the experiments of foreign countries have been analyzed. In addition to this, the main problems and urgent tasks with the suggestion for tackling have been put forward.

First Page

261

Last Page

268

References

1. M.Qosimov. Menejment. –T.: O‘zbekiston, 2002. –B. 42-46. 2. A.Bogdanov. Tektologiya. M., 1989. 3. I.Karimov. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish - eng muhim vazifamiz // Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. T. 8. – T.: “O‘zbekiston”, 2000. 403 b. 4. SH.Mirziyoev. Tanqidiy taxlil, kat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. - Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017. –B. 7. 5. SH.Mirziyoev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, “O‘zbekiston”, 2016. –B. 25. 6. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 44-72 sonli Qarori.03.10.2019. // http://lex.uz/docs/4552053 7. O.Bozarov, X.Ma’murov. Inson resurslarini boshqarish. –T.: O‘zbekiston. 2016. –B. 46-47. 8. B.Urinov. Personalni boshqarish tizimi samaradorligining asosiy elementlari // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. www.iqtisodiyot.uz. №1. YAnvar-fevral, 2017 yil. 9. SH.T.Xalilova. Ta’limda boshqaruv psixologiyasi. – T.: “O‘MKHTTKMO va UQTI”. 2014. –B. 74. 10. https://center-yf.ru/data/ip/Upravlenie-personalom.php 11. N.O.Rahmatullaeva. Korxona va tashkilotlarda xodimlarni samarali boshqarishda YAponiya tajribasidan unumli foydalanish // “Xalqaro moliya va hisob” elektron jurnali. №1. sentyabr, 2016 yil. 12. R.Valijonov va boshq. Menejment asoslari. –T.: “SHarq”, 2002. –B. 181.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.