•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article deals with the process of teaching junior schoolchildren and the use of didactic games characterizing the most significant achievements in the development of the reflection of junior schoolchildren.

First Page

237

Last Page

244

References

1. Bojovich L.I. Lichnost i ee formirovanie v detskom vozraste. - M, 1968. c 28 2. Vigotskiy L.S. Igra i ee rol v psixicheskom razvitii rebenka. Voprosi psixologii, 1966. - №6. s. 46. 3. Mixaylenko N.YA., Korotkova N.A. Kak igrat s rebenkom. - M.: Pedagogika, 1990 c.49 4. Nikitin B.P. Razvivayushie igri. - M.: Prosveshenie, 1985 c.61 5. Suxomlinskiy V.A. Serdse otdayu detyam/ V.A.Suxomlinskiy.-Izd. 2-oe.-Kiev: Radyanska shkola, 1972.-244 s., 6. Troyanskaya A.I. Professionalnaya refleksiya lichnosti v mire etnicheskoy kulturi: monografiya/ A.I. Troyanskaya. I.: «Udmurtskiy gosudarstvenniy universitet», 2011. -119 s. 7. Usheva T.F. Formirovanie i monitoring refleksivnix umeniy uchashixsya: Metodicheskoe posobie/ T.F. Usheva. K.: Krasnoyarskiy kraevoy institut povisheniya kvalifikatsii i professionalnoy perepodgotovki rabotnikov obrazovaniya 2007. -85 s. 8. SHukina G.I. Formirovanie interesov u uchashixsya v protsesse obucheniya. - M.: Prosveshenie, 1962 c.46

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.