•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

The article focuses on the features of an open online course that focuses on the types and technologies of distance learning. Emphasizes the positive aspects of the open online courses and summarizes relevant conclusions

First Page

220

Last Page

224

References

1. Abduqodirov A., A.Pardaev. Masofali o‘qitish nazariyasi va amaliyoti.– Toshkent, Fan, 2009. 2. Vaganova N. V., Telegina O. V. Integratsiya massovix otkritix onlayn-kursov (MOOK) v protsess obucheniya angliyskomu yaziku studentov zaochnogo otdeleniya // Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya v sovremennom obrazovatelnom prostranstve: sb. materialov II Mejdunar. nauch.-prakt. konf. Novosibirsk: Izd-vo SRNS. 2017.–S. 123-128.; 3. Elizareva YU.A. Sovremenniy prepodavatel v protsesse «MOOKizatsii» obrazovaniya // Gumanitarnaya informatika. № 10. 2016. –S. 92–100. 4. Juk L.G. Inoyazichnie massovie otkritie onlayn-kursi kak odin iz vidov vneauditornoy samostoyatelnoy raboti studentov // Voprosi metodiki prepodavaniya v vuze. № 5 (19–1). 2016.–S. 235–243. 5. Mazurov A.YU. Massovie otkritie onlayn-kursi v kontekste sovremennogo obrazovatelnogo protsessa v sfere visshego obrazovaniya. // Otkritoe i distansionnoe obrazovanie. Moskva, 2015. №1.–S. 24 6. Mojaeva G. V. MOOCv izuchenii i prepodavanii istorii: k vo-prosu o vozmojnostyax i perspektivax // Istoricheskie issledovaniya v sifrovuyu epoxu: informatsionnie resursi, metodi, texnologii: materiali XV Mejdunar. konf. assotsiatsii «Istoriya i kompyuter» 2016. –S. 237–238. 7. Mojey K. A., Lukyanov D. V. Aspekti prakticheskoy realizatsii massovix otkritix onlayn-kursov v obrazovatelnom protsesse visshego uchebnogo zavedeniya // Aktualnie problemi gumanitarnogo obrazovaniya: materiali IV Mejdunar. nauch.-prakt. konf. 2017. – S. 41–45. 8. Roshina YA. M., Roshin S. YU., Rudakov V. N. Spros na massovie otkritie onlayn-kursi (MOOC) opit rossiyskogo obrazovaniya // Voprosi obrazovaniya/Educational Studies. № 1. 2018. – S. 174–199.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.