•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

This article outlines the concept of gender education of preschoolers in connection with the concepts of “gender” and “sexual development”. Differences in the developmental features of children of different sexes are revealed.

First Page

199

Last Page

207

References

1.Strategiya deystviy po pyati prioritetnim napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017-2021 godax. k Ukazu Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 7 fevralya 2017 goda № UP-4947 2.Mirziyoev SH.M. Obespechenie verxovenstva zakona i interesov cheloveka – garantiya razvitiya strani i blagopoluchiya naroda.Tashkent, “Uzbekistan”, 2017 g, 48str. 3. Kon, I.S. Mujskie issledovaniya: menyayushiesya mujchini v izmenyayushemsya mire / I.S. Kon // Vvedenie v tendernie issledovaniya: Uchebnoe posobie. CH. I / Pod red. I, A, Jersbkinoy.-SPb., 2001,-S. 562-605. 4.Nachala fiziologii / Otv. red. A.D.Nozdrachev.- SPb., 2001. -315 s. 5. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistana o «Zdorovoy materi i rebenka» ot 9 fevralya 2016 goda // Narodnoe slovo – 2016. – 10 fevralya. 6. Semeyniy Kodeks Respubliki Uzbekistan – T.:Uzbekistan.1994.–338s. 7.Inomxujaeva S.M. Gendernaya kultura v uzbekistane // Molodejniy nauchniy forum: Obshestvennie i ekonomicheskie nauki: elektr. sb. st. po mat. XXXIV mejdunar. stud. nauch.-prakt. konf. № 5(34). 8. Kolomiychenko. L. V., Grigoreva YU. S., Antonova E. V. Diagnostika polovoy sotsializatsii detey doshkolnogo vozrasta: metodicheskie rekomendatsii. Perm, 2003. 9. Tatarinseva N. E. Teoretiko-metodologicheskie osnovi i praktika polorolevogo vospitaniya detey doshkolnogo vozrasta: dis. . . . d-ra ped. nauk. Rostov-n/D, 2011. 435 c.

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.