•  
  •  
 

Scientific Bulletin of Namangan State University

Abstract

Current article analyzes the variations in small river flows by processing data from some of the Ferghana Valley hydroposts. The ratio of the July-September flow ()to the March-June flow ( ) observed in the selected rivers for the 1930–2018 period is a measure of variability in year-over-year distribution.

First Page

177

Last Page

182

References

1. Agalseva A.N., Borovikova L.N. Kompleksniy podxod k otsenke uyazimosti vodnix resursov v usloviyax izmeneniya klimata // Informatsiya ob ispolnenii Uzbekistanom svoix obyazatelstv po ramochnoy konvensii OON ob izmenenii klimata. Byulleten № 5.– Tashkent: SANIGMI, 2002.–S. 26-35. 2.Glazirina M.G. Raschet izmeneniya xarakteristik stoka visokogornoy reki // MGI. - 2000. - vыp.89.-s182-186. 3. Rasulov A.R., Hikmatov F.H., Aytboev D.P. Gidrologiya asoslari. -Toshkent Univer- sitet, 2003. 4. Kamolov B.A. Sovremennoe olidenie i stok s lednikov v basseyne Sirdari.– M.:Gidrometeoizdat, 1974.-77 s. 5. Soliev E.A. Farg‘ona vodiysi daryolari oqimining iqlim o‘zgarishi sharoitida baholash. Dissertatsiya avtoreferati. Toshkent: GMITI.–2008 y.–33 b. 6. Soliev E.A. Iqlim isishi davrida Farg‘ona vodiysi suv resurslarini o‘rganishning dolzarbligi // O‘zbekiston geografiya jamiyati axborotnomasi.–Toshkent, 2006.-№ 27.-B. 56-57. 7.CHub V.E. Izmenenie klimata i ego vliyanie na prirodno-resursniy potensial Respubliki Uzbekistan.–Tashkent: SANIGMI, 2000. -252 s. 8.CHub V.E. Izmenenie klimata i ego vliyanie gidrometeorologicheskie protsessi, agroklimaticheskie i vodnie resursi respubliki Uzbekistan.–Tashkent: SANIGMI, 2007. -252 s

Erratum

???????

Included in

Education Commons

Share

COinS